e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Sierpień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zaległość podatkowa zbywcy nieruchomości

  Osoba fizyczna przeniosła własność nieruchomości na wierzyciela w zamian za zwolnienie z długu. Zbywca nie opłacał podatku od nieruchomości przez 2 lata. Czy ten zaległy podatek obciąża nabywcę?

Artykuły i poradniki

 • Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia

  Co to jest zasada równego traktowania? Dyrektywa ustala definicję zasady równego traktowania, która oznacza wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji opartej na kryterium płci, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej poprzez odniesienie się do stanu cywilnego lub rodzinnego. Wyeliminowanie dyskryminacji (...)

Akty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2008

  Sprawa F-56/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2008

  Sprawa F-58/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. — Avogadri i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2008

  Sprawa F-59/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2008 r. — Feral przeciwko Komitetowi Regionów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2008

  Sprawa F-50/08: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. — Bartha przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2008

  Sprawa F-55/08: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. — Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2008

  Sprawa F-5/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w skardze — Termin na wniesienie zażalenia — Nowy fakt — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2008

  Sprawa F-40/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 czerwca 2008 r. – Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę rezerwową — Równe traktowanie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 72 z 2008

  Sprawa F-1/08: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 27 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu (Służba publiczna — Urzędnicy — Art. 35 ust. 1 lit e) regulaminu — Przedstawienie zarzutów i argumentów — Termin na wniesienie zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2008

  Sprawa F-145/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Pascual-García przeciwko Komisji (Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki kwalifikacyjne — Wymagane doświadczenie zawodowe — Odmowa przyjęcia kandydata wpisanego na listę rezerwową — Uznanie komisji konkursowej i organu powołującego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2008

  Sprawa F-54/07: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Joseph przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wniesienie skargi po upływie terminu — Nieprzewidywalne okoliczności — Zatrudnienie — Artykuły 3a, 3b i 85 WZIPW — Czas trwania umowy — Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego personelu w służbie Komisji — Artykuł 12 regulaminu pracowniczego dotyczący procedury zatrudniania i zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji — Równe traktowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2008

  Sprawa F-74/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Longinidis przeciwko Cedefop (Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — Przeniesienie — Komisja odwoławcza — Skład i regulamin wewnętrzny — Zachowanie nielojalne — Zakończenie umowy o pracę — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Nadużycie władzy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2008

  Sprawa F-119/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Kerstens przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Dopuszczalność — Schemat organizacyjny — Akt niekorzystny — Zmiana miejsca pracy — Zmiana funkcji — Interes służby — Równoważność stanowisk — Ukryta kara — Nadużycie władzy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2008

  Sprawa F-19/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lutego 2008 r. — Semeraro przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Artykuł 43 regulaminu pracowniczego — Obowiązek uzasadnienia — Awans — Procedura akredytacji)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2008

  Sprawa F-46/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 6 marca 2008 r. — Skareby przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2004 — Cele — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 69 z 2008

  Sprawa F-68/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 3 kwietnia 2008 r. — Bakema przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownik kontraktowy — Zaszeregowanie do grupy — Grupa funkcyjna IV — Dyplom — Doświadczenie zawodowe)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2008

  Sprawa F-61/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. — Dalmasso przeciwko Komisji (Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zatrudnienie — Zaszeregowanie do grupy funkcyjnej — Wniosek o rewizję zaszeregowania i wynagrodzenia ustalonych przy zatrudnieniu — Były członek personelu pomocniczego zatrudniony w charakterze pracownika kontraktowego — Artykuły 3a i 80 ust. 2 i 3 WZIP — Zadania wynikające z różnych grup funkcyjnych — Równe traktowanie — Skarga bezzasadna)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2008

  Sprawa F-116/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pełny skład) z dnia 24 czerwca 2008 r. — Cerafogli i Paolo Poloni przeciwko BCE (Służba publiczna — Pracownicy EBC — Wynagrodzenie — Metoda corocznej waloryzacji wynagrodzeń — Wykonanie wyroku sądu wspólnotowego — Akt potwierdzający — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2008

  Sprawa T-433/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 czerwca 2008 r. — Ryanair przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2008

  Sprawa T-41/08: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Vakakis przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Sprawa T-256/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Wrigley przeciwko OHIM — Mejerigaarden (POLAR ICE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Sprawa T-20/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Grammatikopoulos przeciwko OHIM — National Academy of Recording Arts and Sciences (GRAMMY)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Sprawa T-100/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — UPS Europe i UPS Deutschland przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2008

  Sprawa T-417/07: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2008 r. — Lodato Gennaro & C. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2008

  Sprawa T-255/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Montero Padilla przeciwko OHIM — Padilla Requena (JOSE PADILLA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2008

  Sprawa T-250/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Edward William Batchelor przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 64 z 2008

  Sprawa T-252/08: Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2008 r. — Tipik przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2008

  Sprawa T-249/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Coin przeciwko OHIM — Dynamiki Zoi (FITCOIN)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2008

  Sprawa T-247/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — C-Content przeciwko Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2008

  Sprawa T-241/08: Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2008 r. — CBI i Abisp przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2008

  Sprawa T-243/08: Skarga wniesiona w dniu 23 czerwca 2008 r. — Ravensburger przeciwko OHIM — Educa Borras (EDUCA Memory game)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-239/08: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2008 r. — Comtec Translations przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2008

  Sprawa T-240/08: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2008 r. — Procter & Gamble przeciwko OHIM — Laboratorios Alcala Farma (oli)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2008

  Sprawa T-235/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Acron i Dorogobuzh przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa T-232/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Luksemburg przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2008

  Sprawa T-234/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — EuroChem MCC przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa T-217/08: Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2008 r. — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter i.in. przeciwko Radzie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2008

  Sprawa T-228/08: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2008 r. — Szomborg przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2008

  Sprawa T-207/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Habanos przeciwko OHIM — Tabacos de Centroamérica (KIOWA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa T-184/08: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2008 r. — Rui Manuel Alves dos Santos przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2008

  Sprawa T-197/08: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Polson i in. przeciwko Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa T-397/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga z tytułu odpowiedzialności — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa T-185/08 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26 czerwca 2008 r. — VDH Projektentwicklung i Edeka Rhein-Ruhr przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2008

  Sprawa T-498/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 18 października 2007 r. w sprawie F-112/06, Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, wniesione w dniu 2 maja 2008 r. przez Erikę Krcovą

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa T-311/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical i Arysta Lifesciences przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2008

  Sprawa T-312/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca 2008 r. — FMC Chemical przeciwko EFSA (Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności — Akt niezaskarżalny — Czynność przygotowawcza — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawy połączone T-234/00 R, T-235/00 R i T-283/00 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Fondazione Opera S. Maria della Carità i in. przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Sprawa T-299/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 czerwca 2008 r. — Leclercq przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Brak działania strony skarżącej — Umorzenie postępowania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-186/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Ashoka przeciwko OHIM (DREAM IT, DO IT!) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego DREAM IT, DO IT! — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-211/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — AWWW przeciwko FEACVT (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Odrzucenie oferty — Kryteria wyboru — Kryteria udzielania — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2008

  Sprawa T-333/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2008 r. — Entrance Services przeciwko Parlamentowi (Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura przetargowa — Utrzymanie i konserwacja sprzętu automatycznego, stolarki i podobnego wyposażenia w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty — Poważne wykroczenie zawodowe — Artykuł 93 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawa T-58/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — BYK przeciwko OHIM (Substance for Success) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Substance for Success — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2008

  Sprawa T-160/07: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lancôme przeciwko OHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy COLOR EDITION — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Interes prawny — Artykuł 55 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Sprawa T-340/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2008 r. — Stradivarius España przeciwko OHIM — Ricci (Stradivari 1715) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego Stardivari 1715 — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe Stradivarius — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 49 z 2008

  Sprawa T-56/07 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko Economidisowi (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Unieważnienie w pierwszej instancji decyzji Komisji o obsadzeniu stanowiska kierownika wydziału — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Powołanie innego kandydata — Określenie poziomu stanowiska w ogłoszeniu o wolnym stanowisku — Zasada rozdziału grupy zaszeregowania i funkcji — Zasadność odwołania — Osądzony spór — Oddalenie skargi)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-302/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego E — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa — Brak oceny ad casum — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2008

  Sprawa T-304/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowny wspólnotowy znak towarowy Mozart — Przedmiot sporu — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Obowiązek uzasadnienia — Uzasadnione oczekiwania — Równość traktowania — Zasada legalności — Artykuł 7 ust. 1 lit. c), art. 51 ust. 1 lit. a), art. 73 zdanie pierwsze i art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-176/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Sviluppo Italia Basilicata przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (FEDER) — Zmniejszenie pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Fundusze o kapitale venture — Końcowa data realizacji inwestycji — Postępowanie — Zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i pewności prawa — Zasada proporcjonalności — Uzasadnienie — Skarga odszkodowawcza)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2008

  Sprawa T-262/06 P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Komisja przeciwko D (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Stwierdzenie w pierwszej instancji nieważności decyzji Komisji — Choroba zawodowa — Odmowa uznania, że choroba, na którą cierpi funkcjonariusz lub jej pogorszenie ma podłoże zawodowe — Dopuszczalność odwołania — Dopuszczalność zarzutu badanego w pierwszej instancji — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2008

  Sprawa T-328/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Apple Computer przeciwko OHIM — TKS-Teknosoft (QUARTZ) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego QUARTZ — Wcześniejszy graficzny wspólnotowy znak towarowy QUARTZ — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2008

  Sprawa T-70/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Audi przeciwko OHIM (Vorsprung durch Technik) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Vorsprung durch Technik — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Częściowa odmowa rejestracji przez eksperta — Prawo do bycia wysłuchanym)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawy połączone T-296/05 i T-408/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Zabezpieczenie społeczne — Żądanie zwrotu kosztów leczenia w 100 % — Odmowa wyraźna i dorozumiana)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2008

  Sprawa T-323/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Coffee Store przeciwko OHIM (THE COFFEE STORE) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego THE COFFEE STORE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-48/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Franchet i Byk przeciwko Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Służba publiczna — Dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) — Sprawa „Eurostatu” — Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Brak powiadomienia zainteresowanych urzędników i komitetu nadzoru OLAF-u — Przecieki w prasie — Ujawnienie informacji przez OLAF i Komisję — Naruszenie zasady domniemania niewinności — Krzywda moralna — Związek przyczynowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 44 z 2008

  Sprawa T-221/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Huvis przeciwko Radzie (Dumping — Przywóz włókien poliestrowych z Korei — Rozporządzenie kończące przegląd okresowy — Zastosowanie metody innej niż metoda stosowana w pierwotnym okresie dochodzenia — Konieczność zmiany okoliczności — Korekta żądana z uwagi na koszty kredytu — Termin zapłaty — Ciężar dowodu — Zasada dobrej administracji — Artykuł 2 ust. 10 lit. b) i g) oraz art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 384/96)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-276/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Compagnie maritime belge przeciwko Komisji (Konkurencja — nadużycie zbiorowej pozycji dominującej — Konferencja linii żeglugowych — Decyzja nakładająca grzywnę na podstawie wcześniejszej decyzji, której częściowa nieważność została stwierdzona przez Trybunał — Rozporządzenie (EWG) nr 2988/74 — Rozsądny termin — Prawo do obrony — Pewność prawa — Powaga rzeczy osądzonej)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2008

  Sprawa T-429/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji (Odpowiedzialność pozaumowna — Cła antydumpingowe — Rozporządzenie antydumpingowe (WE) nr 2320/97 — Koszty adwokackie powstałe na szczeblu krajowym — Niedopuszczalność — Szkoda materialna i niematerialna — Związek przyczynowy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-37/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — T Região autónoma dos Açores przeciwko Radzie (Postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego — Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 — Rybołówstwo — Zarządzanie nakładem połowowym — Obszary i zasoby połowowe Wspólnoty — Skarga wniesiona przez jednostkę regionalną — Osoby, których akt dotyczy indywidualnie — Niedopuszczalność)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2008

  Sprawa T-99/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — AC-Treuhand przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadtlenki organiczne — Grzywny — Artykuł 81 WE — Prawo do obrony — Prawo do sprawiedliwego procesu — Pojęcie sprawcy naruszenia — Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar (nullum crimen, nulla poena sine lege) — Zasada pewności prawa — Uzasadnione oczekiwania)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawa T-53/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — BPB przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Jednolite i ciągłe naruszenie — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Komunikat w sprawie współpracy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2008

  Sprawa T-54/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Lafarge przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Przypisanie odpowiedzialności — Skutek odstraszający — Powrót do naruszenia — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa T-50/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Saint-Gobain Gyproc Belgium przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Grzywna — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności łagodzące)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 40 z 2008

  Sprawa T-52/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 lipca 2008 r. — Knauf Gips przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek płyt gipsowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Dostęp do akt sprawy — Jednolite i ciągłe naruszenie — Przypisanie odpowiedzialności — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Współpraca w toku postępowania administracyjnego)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa T-301/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2008 r. — Alitalia przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Rekapitalizacja spółki Alitalia przez władze włoskie — Decyzja uznająca pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Decyzja wydana w następstwie wydania przez Sąd wyroku stwierdzającego nieważność wcześniejszej decyzji — Dopuszczalność — Naruszenie art. 233 WE — Naruszenie art. 87 WE i 88 WE — Przesłanki udzielenia zezwolenia na pomoc — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 39 z 2008

  Sprawa T-266/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2008 r. — Deutsche Post przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Środki przyjęte przez władze niemieckie na rzecz Deutsche Post AG — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej odzyskanie — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Rekompensata dodatkowych kosztów powstałych na skutek polityki sprzedaży ze stratą w sektorze przewozu paczek od drzwi do drzwi — Brak korzyści)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-116/07: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 23 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Czeskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-194/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 maja 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — SAVA e C. Srl, SIEME Srl, GRADED SpA przeciwko Mostra d'Oltremare SpA, Cofathec Servizi SpA, e.a.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-470/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-511/07: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2008

  Sprawa C-108/08 P: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 kwietnia 2008 r. — Portela & Companhia, SA przeciwko Urządowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Juan Torrens Cuadrado, Josep Gilbert Sanz

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-288/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea Hovrätt — Miljööverdomstolen (Szwecja) w dniu 30 czerwca 2008 r. — Kemikalieinspektionen przeciwko Nordiska Dental AB

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-396/06: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 11 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Eivind F. Kramme przeciwko SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2008

  Sprawa C-416/06: Postanowienie prezesa pierwszej izby Trybunału z dnia 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-273/08: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2008

  Sprawa C-282/08: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) nr 1493/1999 (  Dz.U. L 148 z 6.6.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-266/08: Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-270/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Węgierskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 35 z 2008

  Sprawa C-272/08: Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 34 z 2008

  Sprawa C-263/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta Domstolen (Szwecja) w dniu 19 czerwca 2008 r. — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening przeciwko Stockholms kommun

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa C-261/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia — Hiszpania w dniu 19 czerwca 2008 r. — María Julia Zurita García przeciwko Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2008

  Sprawa C-262/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 19 czerwca 2008 r. — CopyGene A/S przeciwko Skatteministeriet

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-257/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Sprawa C-259/08: Skarga wniesiona w dniu 17 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Sprawa C-254/08: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Włochy) w dniu 16 czerwca 2008 r. — Futura Immobiliare srl Hotel Futura i in. przeciwko Comune di Casoria

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/683/WE zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzików na niektórych obszarach Węgier (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4321)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Sprawa C-249/08: Skarga wniesiona w dniu 10 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2005/928/WE w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 169,4–169,8125 MHz we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4311) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa C-246/08: Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Sprawa C-248/08: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej