e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 20 Sierpień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedź na apelację w sprawie uchybień procedury

  Wystąpiłem z pozwem o eksmisję przeciwko najemcom mieszkania. Sąd w pierwszej instancji przychylił się do mojego żądana i wydał wyrok nakazujący eksmisje z lokalu. Pozwani odwołali się od wyroku sądu. Niedawno otrzymałem pismo - apelację pozwanych, w piśmie tym znajdowały się zarzuty (...)

 • Prawo do lokalu po rozwodzie

  Żona wniosła pozew o rozwód. Mamy mieszkanie którego oboje jesteśmy współwłaścicielami. Jest to mieszkanie w bloku, które zostało wykupione kiedyś przez rodziców żony. Jednak po jakimś czasie (my również posiadaliśmy) swoje mieszkanie własnościowe zamieniliśmy się na te mieszkania. (...)

 • Wygaśnięcie umowy dzierżawy

  Została rozwiązana umowa dzierżawy z terminem wypowiedzenia 6 miesięcznym, czyli umowa wygaśnie w styczniu 2009 r. Czy dzierżawiony teren wraz ze znajdującymi się na nim nieruchomościami jest już własnością właściciela terenu czy stanie się nim dopiero po wygaśnięciu umowy dzierżawy? (...)

 • Świadek w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

  W sprawie o wykroczenie na świadka powołany został policjant. Nie stawił się na rozprawie tylko przesłał pisemne zeznanie. Sąd zapytał strony o zgodę na przeczytanie oświadczenia, przeczytał je, zamknął rozprawę i wydał wyrok. Czy w postępowaniu karnym dopuszczalne jest "zeznanie" na (...)

 • Akt notarialny sporządzony przez asesora

  Ma być podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa jest skomplikowana, zawiera dużo warunków. W biurze notarialnym umowę sporządza asesor notarialny. Asesor będzie też obecny przy podpisywaniu tej umowy zamiast notariusza. Czy taka umowa różni się (...)

 • Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

  W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za tę transakcję? Czy prawa nabywcy mogą być w tej sytuacji bardziej zagrożone?

Artykuły i poradniki

 • Opłata uzdrowiskowa od przebywających w uzdrowiskach

  Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia (...)

Projekty Ustaw • Więcej ułatwień dla przedsiębiorców?

  Czego dotyczy propozycja MG?Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 949 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 948 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 947 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania

 • Dziennik Ustaw Poz. 946 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana" z siedzibą w Szczucinie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5304 — Indaver/NEIF/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.5254 — Acea/Ondeo Italia/Acque Blu JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5261 — CLN/Wagon/WM JV) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5183 — Centrex/ZMB/Enìa/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/870/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planu szczepień interwencyjnych świń w gospodarstwach przeciwko klasycznemu pomorowi świń przy pomocy szczepionki markerowej w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 4360)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3854) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 33/06 (ex N 576/04), którą Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na uruchomienie cyfrowej telewizji naziemnej w kraju związkowym Bawaria (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5094) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Streszczenie decyzji Komisji z dnia 19 lutego 2008 r. uznającej koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group (Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —  Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach Norwegii obszaru I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Opinia Komitetu Doradczego ds. koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2008 r. na temat projektu decyzji dotyczącej sprawy COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group — Sprawozdawca: Bułgaria

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro