e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Sierpień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obliczanie wskaźnika zatrudnienia a PFRON

  Kilku pracowników w ostatnim okresie przebywało na urlopie bezpłatnym. Czy urlop bezpłatny na wniosek pracownika pomniejsza stan zatrudnienia do PFRON?

 • Koszty powództwa adhezyjnego

  Toczy się postępowanie karne przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. oskarżonych z art. 286 kk. Czy złożenie powództwa adhezyjnego w ramach toczącego się postępowania karnego podlega wpisowi, jeśli tak to jak liczymy ten wpis, jego wysokość i na podstawie jakich przepisów?

 • Zapłata akcyzy przez pełnomocnika

  Spółka z o.o. kupiła samochód w Niemczech. Kto, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki, może złożyć wniosek w urzędzie celnym o zapłatę akcyzy i zapłacić akcyzę? Czy musi to być pracownik spółki, czy też może być to księgowa z zewnętrznego biura rachunkowego?

Artykuły i poradniki

 • Udzielenie absolutorium procedury i konsekwencje prawne

  Absolutorium, zwane pod rządami Kodeksu handlowego skwitowaniem, jest aktem zatwierdzenia przez powołany do tego organ uchwałodawczy działań oraz sposobu sprawowania funkcji przez osoby powołane na stanowiska w organach wykonawczych i nadzoru (zarządzie, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej). (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 893 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 2008

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

 • Dziennik Ustaw Poz. 890 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów prokuratorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 889 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt poddanych ubojowi w ramach krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2008

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 151 z 2008

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4 na rok budżetowy 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 467/2008 z dnia 28 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych (  Dz.U. L 139 z 29.5.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/643/WPZiB z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniająca załącznik II do decyzji Rady 79/542/EWG w odniesieniu do wpisów dotyczących Argentyny, Brazylii i Paragwaju w wykazie państw trzecich i ich części, z których dozwolony jest przywóz niektórych rodzajów świeżego mięsa do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3992) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 31 lipca 2008 r. wprowadzająca odstępstwo od decyzji 2003/858/WE i 2006/656/WE i zawieszająca przywóz do Wspólnoty z Malezji przesyłek zawierających niektóre żywe ryby i niektóre produkty akwakultury (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3849) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2005/692/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3883) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2002/994/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z Chin (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3882) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/777/WE odnośnie wydania Chinom zezwolenia na przywóz produktów z mięsa drobiowego po obróbce termicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3874) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2008

  Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniające Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim zmieniającego Układ o stowarzyszeniu między WE a Jordanią

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka w wodach Norwegii na obszarach I oraz II przez statki pływające pod banderą Polski

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 779/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. ustanawiające zakaz połowów ryb przemysłowych w wodach Norwegii na obszarze IV przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5270 — Parcom/Bakkersland) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 778/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustalające ostateczną wysokość pomocy w odniesieniu do suszu paszowego na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5191 — Perstorp/LyondellBasell/Rhodia diisocyanates businesses) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5200 — Strabag/Kirchner) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające załączniki I, V i VII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. rejestrujące niektóre nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (ChOG), Brussels grondwitloof (ChOG), Œufs de Loué (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2008

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości dodatku paszowego kantaksantyny w uzupełnieniu do warunków przewidzianych w dyrektywie 2003/7/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2008

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5146 — GE/Interbanca) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5248 — Carlyle/De La Rue Cash Systems Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5147 — Santander/GE Money Bank GmbH/GE Money Oy/GE Capital Deutschland GmbH/GE Money Bank Limited) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3 na rok budżetowy 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 20/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu (Wersja przekształcona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Opinia nr 3/2008 Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie postanowienia art. 12, art. 13 akapit drugi i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot