e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 10 Czerwiec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • VAT przy aportach nieruchomości niezabudowanych

  Gmina zamierza wnieść aport do spółki prawa handlowego w postaci nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi. Czy czynność ta będzie opodatkowana podatkiem VAT (22%). Jeżeli tak to: Czy aport stanowi wartość netto czy brutto? Czy (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w okresie ciąży

  Pracowniczka jest w ciąży i jest nieobecna w pracy cały miesiąc. Jednocześnie otrzymuje stałe miesięczne świadczenie w wysokości 100zł lub 300zł. Od tego świadczenia firma nalicza składki ZUS i podatek PIT. Czy firma powinna uwzględniać przy naliczaniu PIT i składki zdrowotnej ZUS kwotę (...)

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

  Przebywam obecnie na urlopie macierzynskim.Chciałabym jednak przedłużyć swój pobyt z dzieckiem i wziąć urlop wychowawczy, ale najpierw wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Wiem, że w przypadku brania urlopu wychowawczego pracodawca nie może się nie zgodzić. Czy pracodawca może się niezgodzić (...)

 • Montaż uchwytów do flag

  Świadczę usługi budowlane, remontowe, transportowe. Aktualnie wygraliśmy przetarg w spółdzielni mieszkaniowej na "zakup i montaż uchwytów do flag na budynkach mieszkalnych". Fakturę będę wystawiał łącznie na montaż i materiał. Czy te faktury mogę traktować jako usługi budowlano-montażowe (...)

 • Wpływ rady nadzorczej na decyzje zarządu S.A.

  Rada nadzorcza usilnie stara się wpływać na decyzje zarządu spółki akcyjnej. Czy rada nadzorcza ma prawo do ingerowania w bieżące decyzje zarządu spółki akcyjnej?

 • Tymczasowe tablice z Niemiec- na jak długo?

  Samochód przyjechał z Niemiec na tzw żółtych tablicach posiadających ubezpieczenie na tydzień od daty ich wydania. Zostanie zarejestrowany w Polsce dopiero za 2-3 tygodnie, właściciel auta doubezpieczył samochód w Polsce na okres miesiąca na te tymczasowe numery. Czy można w tej sytuacji (...)

Zmiany w Prawie • Zasady zmiany imienia lub nazwiska

  Jakie nowe przepisy dotyczą zmiany imienia lub nazwiska?Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska wejdzie w życie z dniem 13 czerwca 2009 r. Potrzeba (...)

 • Ustawa o bateriach i akumulatorach

  Jakie nowe przepisy dotyczą baterii i akumulatorów?12 czerwca 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.Nowa (...)

Projekty Ustaw • Jaka wersja językowa ma być podstawą wykładni dokumentów i umów?

  Jaki projekt dotyczy języka polskiego?Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim jest teraz w Sejmie.Jakie propozycje zawiera projekt?Projekt ustawy dotyczy (...)

 • Zmiany w ARiMR?

  Jakie zmiany przepisów mają dotyczyć ARiMR?Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest przedmiotem prac w Sejmie. (...)

 • Ułatwienie przygotowań do EURO 2012?

  Jaki projekt dotyczy przygotowań do EURO 2012?Projektem ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2009

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2009 r. sygn. akt K 47/07

 • Dziennik Ustaw Poz. 736 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłaty za przystąpienie do egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego przez osoby niebędące aplikantami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dziennik Ustaw Poz. 735 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

 • Dziennik Ustaw Poz. 734 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 733 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 732 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 2009

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2009 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (  Dz.U. L 62 z 15.3.1993) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 71)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia olejku pomarańczowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4232) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 45 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/268/WE w sprawie wdrażania programów nadzoru nad ptasią grypą u drobiu i dzikiego ptactwa w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4228) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2009

  Protokół o sprostowaniu do Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Lugano dnia 30 października 2007 r.(  Dz.U. L 339 z 21.12.2007)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie poprawienia dyrektywy 2008/73/WE upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2009

  Decyzja nr 2/2009 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie mianowania dyrektora Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z dnia 6 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/26/WE w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz dyrektywę 2002/47/WE w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych w odniesieniu do systemów powiązanych i do wierzytelności kredytowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/55/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do sprowadzania na stałe majątku osobistego z państw członkowskich (wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 486/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 485/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę dla określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu tiludronowego i fumaranu żelaza (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 484/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1975/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2, rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5545 – ArcelorMittal/Noble European Holding)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 483/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5550 – BP/DUPONT/JV)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Zawiadomienie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie 39.416 – Klasyfikacja statków (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 482/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz rozporządzenie (WE) nr 883/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do prowadzenia kont przez agencje płatnicze, deklaracji wydatków i dochodów oraz warunków zwrotu wydatków w ramach EFRG i EFRROW

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Ogłoszenie o konkursie otwartym EPSO/AST/93/09

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Komunikat Komisji na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 481/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2009

  Komunikat Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązki użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty ndash; Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Nota informacyjna Komisji na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 480/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Formularz informacji zbiorczych, który należy przedłożyć przy każdorazowym wdrożeniu programu pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia i przy każdorazowym przyznaniu pomocy ad hoc niepodlegającej jakiemukolwiek programowi pomocy, wyłączonej na mocy niniejszego rozporządzenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Informacje dostarczone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych 2008 r. zgodnie z procedurą dyrektywy 98/34/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. dotycząca zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Komisji z dnia 9 czerwca 2009 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z 2. etapem likwidacji elektrowni jądrowej Bohunice A-1, znajdującej się na terenie Republiki Słowackiej, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom