e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej wykonujących wolny zawód

Pytanie:

Jak kształtuje się odpowiedzialność partnerów spółki partnerskiej, w sytuacji wykonywania przez nich wolnego zawodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność wspólników spółki partnerskiej wykonujących wolny zawód

6.9.2011

Ten rodzaj odpowiedzialności normuje art.. 95 k.s.h.. W świetle jego treści odpowiedzialność poszczególnych partnerów została ograniczona wyłącznie do zobowiązań będących następstwem ich własnych działań i zaniechań lub działań albo zaniechań podległego im bezpośrednio personelu. Przyjęta w art. 95 k.s.h. zasada, pozwala zatem skutecznie wyłączyć odpowiedzialność partnera za „błędy w sztuce” innego wspólnika oraz podległych mu pracowników. Zgodnie z przepisem art. 95 par. 1 in principio partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce. Przez pojęcie zobowiązania powstałego w związku z wykonywaniem wolnego zawodu należy rozumieć zobowiązanie do wynagrodzenia szkód będących następstwem działań lub zaniechań w zakresie czynności objętych pojęciem danego wolnego zawodu (zakres tych ostatnich daje się bezpośrednio lub pośrednio określić na podstawie przepisów regulujących status prawny danego wolnego zawodu, np. zawodu lekarza, adwokata). Pojęcie to nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych przez partnera nie w związku, lecz jedynie przy okazji wykonywania wolnego zawodu. Jeżeli zatem np. lekarz dokonujący zabiegu medycznego (operacji) na uśpionym pacjencie skorzystał z okazji i dopuścił się kradzieży mienia tego pacjenta, wówczas odpowiedzialność za szkody stąd wynikłe ponosi spółka oraz subsydiarnie wszyscy partnerzy (tak w szczególności Wojciech Pyzioł Kodeks spółek handlowych. Komentarz Warszawa 2008 rok). Warunek niezbędny do wyłączenia odpowiedzialności pozostałych partnerów w przypadku, o którym mowa wyżej, to brak ich uczestnictwa w czynnościach związanych z wykonywaniem przez danego partnera wolnego zawodu. Okoliczność, że któryś z partnerów doradzał innemu, jak powinien prowadzić daną sprawę (np. adwokat - partner sugeruje innemu adwokatowi - partnerowi określoną strategię uczestnictwa w postępowaniu sądowym), nie wystarcza, aby przyjąć, iż uczestniczył on w tej sprawie, ponieważ osoba wykonująca usługę w ramach wolnego zawodu działa zawsze samodzielnie i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za czynności przez siebie dokonane.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ