Postępowania egzekucyjnego w zakresie kontaktów z dzieckiem

Pytanie:

Była małżonka mojego brata utrudnia mu kontakty z ich dzieckiem, mimo orzeczenia sądu. Czy brat może jakoś egzekwować swoje prawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oczywiście wydanie orzeczenia regulującego kontakty ojca z dzieckiem nie gwarantuje jeszcze, iż orzeczenie to będzie respektowane i wykonywane. W tym zakresie konieczne może być przymusowe wykonanie tego orzeczenia. Możliwe jest w tym przypadku zastosowanie przepisów postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych. W praktyce podnosi się, iż stosowanie tych przepisów w tak specyficznych sprawach jakimi są kontakty z dzieckiem nie odnosi pożądanego skutku. Nie mniej są to aktualnie jedyne regulacje, z których można skorzystać celem wyegzekwowania wyroku ustalającego kontakty rodzica z dzieckiem.
Dysponując prawomocnym postanowieniem sądu w sprawie kontaktów z dzieckiem Pani brat powinien postarać się o nadanie temu wyrokowi klauzuli wykonalności. Klauzulę tę nadaje sąd, w którym sprawa się toczy. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. W tym jednak przypadku postępowania mogło zostać wszczęte z urzędu zatem także klauzulę wykonalności sąd opiekuńczy może nadać z urzędu.
Dysponując wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności (tytuł wykonawczy), należy, zgodnie z art. 1050 § 1 k.p.c., w razie braku po stronie matki dziecka woli wykonania orzeczenia sądu, złożyć wniosek o wykonanie orzeczenia załączając tytuł wykonawczy. Sąd po wysłuchaniu stron, w razie stwierdzenia, że matka dziecka nie wykonała ciążącego na niej obowiązku nałoży grzywnę. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku Pani brata. Grzywna może wynieść maksymalnie 1 000 zł, chyba że trzykrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać stu tysięcy złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny nie zapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu. Wymierzając grzywnę, sąd orzeknie jednocześnie - na wypadek niezapłacenia - zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu od pięciu złotych do stu pięćdziesięciu złotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY