Obowiązuje już powszechna taksacja nieruchomości

Strona 1 z 2

2 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Konieczność wydania takiego aktu pojawiła się wraz z zasadą, zgodnie z którą powszechna taksacja nieruchomości ma obejmować te nieruchomości, dla których ustala się wartość katastralną, z jaką wiążą się cele fiskalne państwa. Przyjętym jest bowiem, iż postulat  powszechnego jednolitego opodatkowania opartego na sprawiedliwych podstawach wymaga dokonania dokładnej i pełnej inwentaryzacji nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych pod względem fizycznym, ekonomicznym i prawnym.

Do podstawowych funkcji katastru należy zaliczyć sprawiedliwe opodatkowanie nieruchomości, nie jak dotychczas według wielkości i społeczno-gospodarczego ich przeznaczenia, a według wartości, która będzie podlegać ciągłej aktualizacji zarówno gdy nastąpi wzrost, jak i spadek wartości, stosownie do sytuacji, jaka będzie kształtować się na rynku nieruchomości.

Co to jest jednostka taksacyjna?

Jednostka taksacyjna to - w odniesieniu do gruntu - działka gruntu lub jej część o przeznaczeniu odmiennym od działek sąsiednich lub pozostałej części działki, ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o innym sposobie użytkowania danej części działki w przypadku braku tego planu.

W odniesieniu do części składowych gruntu jednostka taksacyjna to budynek, lokal w budynku wielolokalowym lub inne urządzenie trwale z gruntem związane.

Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia taksacji?

Zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu taksacji obejmuje w szczególności:

 1. określenie właściciela lub użytkownika wieczystego oraz innej osoby, na której ciąży obowiązek podatkowy, uczestniczących w procedurach związanych z przeprowadzeniem taksacji,

 2. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości,

 3. przeznaczenie nieruchomości ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

 4. sposób użytkowania nieruchomości,

 5. rodzaje części składowych gruntu.

Czy rozporządzenie wprowadza systematykę w podziałach nieruchomości podlegających taksacji?

Tak, gdyż do celów taksacji właśnie wyodrębnia się dwa rodzaje gruntów:

 1. grunty zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę, a także grunty przeznaczone na inne cele niż rolne i leśne,

 2. grunty rolne i leśne.

Do charakterystycznych cech gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, a także gruntów przeznaczonych na inne cele niż rolne i leśne, wpływających na wartość katastralną zalicza się:

 • położenie,

 • przeznaczenie ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu sposób użytkowania,

 • stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,

 • stan zagospodarowania,

 • klasę gleboznawczą gruntu, jeżeli została określona w katastrze nieruchomości.

Do charakterystycznych cech gruntów rolnych i leśnych wpływających na wartość katastralną zalicza się:

 • położenie,

 • rodzaj użytku gruntowego,

 • stan wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej służące produkcji rolnej lub leśnej,

 • klasę gleboznawczą gruntu.

Do charakterystycznych cech budynków wpływających na wartość katastralną zalicza się:

 • położenie,
 • rodzaj budynku,
 • sposób użytkowania,
 • wyposażenie w instalacje wewnętrzne,
 • dane techniczne w rozumieniu przepisów o katastrze nieruchomości,
 • stopień zużycia.

Do charakterystycznych cech lokali wpływających na wartość katastralną zalicza się:

 • położenie w budynku,
 • rodzaj lokalu,
 • sposób użytkowania,
 • wyposażenie w instalacje wewnętrzne,
 • stopień zużycia.

Do charakterystycznych cech powyższych gruntów, budynków i lokali można także zaliczać inne cechy, jeżeli są one charakterystyczne dla danej strefy taksacyjnej.

Skąd czerpane będą wiadomości o nieruchomościach na potrzeby taksacji?

Podstawowymi źródłami danych o nieruchomościach dla potrzeb taksacji są:

 1. kataster nieruchomości,
 2. księgi wieczyste,
 3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 4. dane o cenach transakcyjnych, czynszach i dochodach z nieruchomości,
 5. mapa zasadnicza,
 6. geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
 7. dokumenty i informacje,
 8. informacje uzyskane od organów administracji publicznej, w tym od organów podatkowych, a także agencji, którym Skarb Państwa powierzył w drodze ustaw wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz,
 9. ustalenia dokonane podczas oględzin w terenie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: