e-prawnik.pl Porady prawne

Artykuły dotyczące prawa pracy - Strona 2

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

  • 28.2.2020

    Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

    W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie (...)

    Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający
  • 6.2.2020

    ZFŚS a RODO

    Żeby przyznać pracownikowi świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pracodawca musi poznać i ocenić sytuację życiową i materialną pracownika oraz członków (...)

    ZFŚS a RODO
  • 19.12.2019

    Najważniejsze zmiany w 2020 roku

    Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców (...)

    Najważniejsze zmiany w 2020 roku
  • 22.11.2019

    Warunki pracy zimą

    Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków (...)

    Warunki pracy zimą
  • 20.11.2019

    Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

    Możliwość spotkania z ludźmi, poczucie przynależności, bycia potrzebnym, samorealizacja – korzyści płynących z pracy jest wiele. Jedną z cieszących się największym zainteresowaniem (...)

    Jakie korzyści daje zatrudnienie osób niepełnosprawnych?
  • 29.10.2019

    Praca szyta na miarę

    Z domu, w wybrane dni tygodnia lub o różnych godzinach - coraz więcej firm stawia na elastyczne formy czasu pracy.

    Praca szyta na miarę
  • 19.9.2019

    Mobbing w pracy - jak się bronić?

    Na czym polega i gdzie występuje mobbing, jak definiuje go polskie prawo? Jak bronić się przed mobbingiem i co przysługuje ofiarom mobbingu? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy? Tego wszystkiego (...)

    Mobbing w pracy - jak się bronić?
  • 14.9.2019

    Praca zmianowa

    Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czasie pracy, w ruchu (...)

    Praca zmianowa
  • 3.9.2019

    Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

    2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln (...)

    Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?
  • 31.8.2019

    Najbliższe zmiany w prawie pracy

    Wyłączenie dodatku stażowego z minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżki dla młodocianych pracowników uczących się zawodu – to najważniejsze, ale niejedyne zmiany w prawie pracy czekające (...)

    Najbliższe zmiany w prawie pracy
  • 29.8.2019

    Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?

    Wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności, ochrona konsumencka, (...)

    Co przynosi Pakiet Przyjazne Prawo?
  • 25.8.2019

    Usługi na rynku UE

    Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników (...)

    Usługi na rynku UE
  • 20.8.2019

    Czy pracodawcy mogą badać pracowników alkomatem?

    Nowelizacja Kodeksu pracy nie dała pracodawcom uprawnienia do badań alkomatem. W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. (...)

    Czy pracodawcy mogą badać pracowników alkomatem?
  • 25.7.2019

    Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing

    Występowanie w firmie zjawiska molestowania seksualnego czy mobbingu można ująć w kategorii ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

    Compliance w przedsiębiorstwie a molestowanie seksualne i mobbing
  • 23.7.2019

    Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

    Osoby niepełnosprawne nie są skazane na brak pracy. Mogą sobie radzić na rynku pracy równie dobrze jak pełnosprawni pracownicy.

    Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy
  • 14.7.2019

    PPK od 1 lipca 2019 r.

    Zatrudniasz co najmniej 250 osób? Jeśli tak, to od 1 lipca 2019 r. zaczynasz stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

    PPK od 1 lipca 2019 r.
  • 28.6.2019

    Młodzież sobie dorabia

    Dwa miesiące wakacji to dużo wolnego czasu. Wystarczająco dużo, by wykorzystać ten czas nie tylko na nadmorskie plażowanie czy górskie wędrówki, ale także by zadbać o własny portfel.

    Młodzież sobie dorabia
  • 25.6.2019

    Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

    Agencje zatrudnienia potrafią znaleźć studentowi wymarzoną, wakacyjną pracę za granicą. Pod warunkiem, że student znajdzie najpierw właściwą agencję.

    Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?
  • 21.6.2019

    Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy

    Prawo pracy obejmuje przepisy określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, będących stronami stosunku pracy. Prezentujermy najistotniejsze informacje dotyczące obowiązków (...)

    Podstawowe obowiązki pracownika i pracodawcy
  • 20.6.2019

    Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników

    Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy (...)

    Krajowy Fundusz Szkoleniowy dofinansowuje kształcenie ustawiczne pracowników
  • 20.6.2019

    Europejskie sieci zatrudnienia

    Sieci europejskie realizują zadania na rzecz rynku pracy.

    Europejskie sieci zatrudnienia
  • 19.6.2019

    Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

    Kodeks pracy nie zabrania nawiązywania więcej niż jednego stosunku pracy przez pracownika, a także nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania z dotychczasowym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

    Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą
  • 17.6.2019

    Urlop taty

    Coraz więcej mężczyzn decyduje się na urlop ojcowski. Tylko w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku z dziećmi zostało o 2,3 tys. ojców więcej niż jeszcze rok temu.

    Urlop taty
  • 9.6.2019

    Jak nawiązywany jest stosunek pracy?

    Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli pracownika i pracodawcy bez względu na podstawę zatrudnienia.

    Jak nawiązywany jest stosunek pracy?
  • 8.6.2019

    Strony stosunku pracy

    Stosunek pracy jest to stosunek prawny między pracownikiem a pracodawcą. Stronami stosunku pracy są więc pracownik i pracodawca.

    Strony stosunku pracy
  • 6.6.2019

    Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

    Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia (...)

    Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?
  • 5.6.2019

    Kiedy stosunek pracy ustaje?

    Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane (...)

    Kiedy stosunek pracy ustaje?
  • 4.6.2019

    Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?

    Pojęcie dokumentacji pracowniczej obejmuje akta osobowe pracowników oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy związane (...)

    Jaką dokumentację pracowniczą musi prowadzić pracodawca?
  • 4.6.2019

    Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

    W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy.

    Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?
  • 24.5.2019

    Prawa mamy

    Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej.

    Prawa mamy
  • 15.5.2019

    Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?

    Publiczne służby zatrudnienia (PSZ) w Polsce tworzy system wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy powoływanych przez władze samorządowe odpowiednio szczebla: wojewódzkiego (...)

    Jak działają wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy?
  • 14.5.2019

    Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?

    Nowe szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) ma bazować przede wszystkim na współpracy z pracodawcami.

    Jak uruchamiane jest kształcenie w zawodzie?
  • 8.5.2019

    Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?

    Z tego artykułu można dowiedzieć się, kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, z wszystkimi konsekwencjami, jakie wiążą się z takim wykonywaniem pracy dla pracodawcy (...)

    Kiedy zatrudnienie jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy?
  • 6.5.2019

    Urlopy i zwolnienia

    Prawo pracy gwarantuje pracownikom szereg urlopów oraz zwolnień od pracy. W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce niektóre z nich.

    Urlopy i zwolnienia
  • 5.5.2019

    Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

    Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać.

    Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?
  • 30.4.2019

    Kontrola przestrzegania prawa pracy

    Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów (...)

    Kontrola przestrzegania prawa pracy
  • 30.4.2019

    Równe traktowanie w pracy

    Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w (...)

    Równe traktowanie w pracy
  • 24.4.2019

    Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

    Zgodnie z art. 1514 kodeksu pracy, pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza (...)

    Czy pracownikowi zajmującemu kierownicze stanowisko przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
  • 9.4.2019

    Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

    Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym (...)

    Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę
  • 13.3.2019

    Zwiedzaj i pracuj!

    Programy „Zwiedzaj i pracuj” cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodych obywateli RP. Udział w jednym z programów stanowi interesującą alternatywę dla rocznego (...)

    Zwiedzaj i pracuj!

1

2

3

4

5

...

13