e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Marzec 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

  Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień lekarskich. Z tego tez powodu ZUS nie wypłaca na czas zasiłku chorobowego. W obecnej sytuacji, jest (...)

 • Użyczenie lokalu najbliższej rodzinie

  Syn jest właścicielem lokalu usługowego. Obecnie syn chce ten lokal użyczyć ojcu w bezpłatne używanie z prawem wynajmowania tego lokalu przez ojca osobom trzecim i pobierania przez ojca czynszu. Czy z tytułu użyczenia lokalu ojcu przez syna syn lub ojciec muszą zapłacić jakiś podatek? Czy (...)

 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

  Umowa kredytowa zawarta w 2004.10.06 r. Umowa kredytu została zawarta na okres 22 miesięcy. Przed ponad połowę okresu kredytowania kredyt był spłacany terminowo. Niestety później były problemy z płatnością tego kredytu. Była windykacja. Jednakże 2007.11.30 kredyt ów został spłacony całkowicie. (...)

 • Cienka kapitalizacja

  Proszę o interpretację, czy w sytuacji opisanej poniżej występuje zjawisko tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka B (sp. z o.o.) udziela spółce S (sp. z o.o.) oprocentowanych pożyczek. Wartość zadłużenia (...)

 • Kilka decyzji o warunkach zabudowy

  Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano mi że są to moje indywidualne warunki zabudowy (a w rzeczywistości były one zbiorowe i miały (...)

Artykuły i poradniki

 • Jakie świadczenia pieniężne możesz uzyskać z pomocy społecznej?

  Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (...)

 • Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

  Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

 • Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/230/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu uzbrojenia

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/229/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2007/369/WPZiB w sprawie utworzenia misji policyjnej Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGANISTAN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 78 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/228/WPZiB z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zakończenia postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu polialkoholu winylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu oraz zwolnienia kwot zabezpieczonych z tytułu nałożenia ceł tymczasowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2008 z dnia 17 marca 2008 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/96 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do należności celnych przywozowych w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 243/2008 z dnia 17 marca 2008 r. ustanawiające pewne środki ograniczające wobec nielegalnych władz wyspy Anjouan w Związku Komorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2008

  Miejsca wprowadzenia i wywozu wyznaczone przez państwa członkowskie do handlu z krajami trzecimi zgodnie z art. VIII ust. 3 Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, o których mowa w art. 12 rozporządzenia rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 241/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 240/2008 z dnia 17 marca 2008 r. uchylające cło antydumpingowe na przywóz mocznika pochodzącego z Białorusi, Chorwacji, Libii i Ukrainy w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2008

  Zawiadomienie skierowane do osób, podmiotów i organów figurujących na listach, o których mowa w art. 2, 3 i 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 243/2008 ustanawiającego pewne środki ograniczające w odniesieniu do nielegalnych władz wyspy Andżuwan w Związku Komorów

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2008

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4784 — Suez Environment/SITA) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 239/2008 z dnia 17 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 4/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów, uchylającej niektóre dyrektywy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 238/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy przewidziany na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96 w odniesieniu do cła antydumpingowego nałożonego na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2008

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 9/08 (ex NN 8/08) — Sachsen LB — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2008

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/127-128/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 237/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące częściowy przegląd okresowy cła antydopingowego nałożonego na przywóz azotanu amonu pochodzącego, między innymi, z Ukrainy, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — Aktualizowane co miesiąc wskaźniki w zakresie handlu światowego i regionalnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Kultura (2007–2013) — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/05/08 — Specjalne działania w ramach współpracy kulturalnej z krajami trzecimi i w tych krajach

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 236/2008 z dnia 10 marca 2008 r. kończące, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 384/96, częściowy przegląd okresowy ceł antydumpingowych na przywóz azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Wspólne stanowisko (WE) nr 3/2008 z dnia 20 grudnia 2007 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywy 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG i 2000/60/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Nazwy i adresy organów administracyjnych i naukowych wyznaczonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. IX ust. 1 Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi