e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Marzec 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Liczba odpisów wniosku

  Składamy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie sądu wraz zażaleniem. Wiemy, iż zażalenie musi być dla sądu i odpis dla strony przeciwnej. Nie wiemy, czy sam wniosek o przywrócenie też powinien trafić do strony przeciwnej, która w sumie nie musi (...)

 • Kiedy składać wniosek o przywrócenie terminu

  Podejrzewamy, iż doszło do uchybienia terminu na złożenie zażalenia w postępowaniu cywilnym. Jednak nie mamy pewności. Dlatego też złożyliśmy zażalenie z wnioskiem o ewentualne przywrócenie terminu. Czy było zasadne składanie wniosku o ewentualne przywrócenie terminu, czy jednak należało (...)

 • Potrącenie niewymagalnej wierzytelności

  Czy można dokonać wzajemnego potrącenia wierzytelności, jeśli jedna z wierzytelności jest jeszcze niewymagalna, a druga strona, która jest w posiadaniu wierzytelność wymagalnej wyrażą na to zgodę?

 • Sposób załatwienia reklamacji

  W myśl odpowiedzi jaka widziałem w e-prawniku nie dotrzymanie terminu reklamacji jest równoważne z jej przyjęciem. Czy w związku z tym mogę żądać załatwienia reklamacji w sposób korzystny dla mnie, tzn. czy mogę się domagać wymiany bloczków na nowe bez względu na to czy istnieje możliwość (...)

 • Usunięcie danych z Biura Informacji Kredytowej

  Umowa kredytowa zawarta w 2004.10.06 r. Umowa kredytu została zawarta na okres 22 miesięcy. Przed ponad połowę okresu kredytowania kredyt był spłacany terminowo. Niestety później były problemy z płatnością tego kredytu. Była windykacja. Jednakże 2007.11.30 kredyt ów został spłacony całkowicie. (...)

 • Prawo do dywidendy a sprzedaż udziałów

  Udziały w spółce z o. o. zostały sprzedane w marcu 2008 r. Nowy jest też prezes zarządu - jedyny wspólnik spółki. Spółka wypracowała zysk w 2007 r. Kto jest teraz uprawniony do otrzymania dywidendy za 2007 r.? Obecny czy poprzedni wspólnik?

 • Odebranie prawa jazdy

  Kolega został zatrzymany przez policję prowadząc samochód w stanie nietrzeźwym (ponad jeden promil). Zdarzyło się to pierwszy raz. Na jaki okres, według ustawy, sąd może zakazać prowadzenia pojazdów mechanicznych w takim przypadku?

 • Darowizna po rozwodzie

  Chciałbym zrobić podział majątku po rozwodzie. Rozwód odbył się 10.03 i wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W październiku 2007 roku moi rodzice przepisali na mnie mieszkanie w formie darowizny i stanowi mają własność. W rozliczeniu między małżonkami chciałbym to mieszkanie zostawić żonie. (...)

 • Przelew wierzytelności stwierdzonej wyrokiem

  Czy jeżeli kupię wierzytelność stwierdzoną wyrokiem, co do której wydano już tytuł wykonawczy to czy mogę prowadzić egzekucję na podstawie tego tytułu wykonawczego dołączając do niego umowę zakupu tej wierzytelności?

 • Egzekucja przeciwko spółce z o.o. a śmierć prezesa

  Co się dzieje z prawami i obowiązkami spółki z o.o. w razie zgonu jedynego jej członka zarządu - prezesa? Co się będzie działo z egzekucją toczącą się przeciwko spółce po zgonie prezesa? Spółka traci chyba zdolność procesową. Czy w jej miejsce wstępują spadkobiercy prezesa, czy (...)

 • Zdolność sądowa i procesowa

  Czym różni się zdolność sądowa od zdolności procesowej?

 • Cienka kapitalizacja

  Proszę o interpretację, czy w sytuacji opisanej poniżej występuje zjawisko tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka B (sp. z o.o.) udziela spółce S (sp. z o.o.) oprocentowanych pożyczek. Wartość zadłużenia (...)

Artykuły i poradniki

 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Władza rodzicielska jest to kompleks uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom w stosunku do dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Władza rodzicielska nie jest żadnym uprawnieniem \"władczym\" rodziców nad dzieckiem, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 291 z 2008

 • Monitor Polski Poz. 244 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie zmienionego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 243 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym

 • Monitor Polski Poz. 242 z 2008

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 marca 2008 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 241 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia dnia, w którym umowy długoterminowe sprzedaży mocy i energii elektrycznej ulegają przedterminowemu rozwiązaniu, oraz wykazu umów długoterminowych, które ulegają rozwiązaniu

 • Monitor Polski Poz. 239 z 2008

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Prezesa Banku Polskiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 238 z 2008

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 237 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 236 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2007 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 235 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2008 r. nr 1131-5-08 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego - Pierwszego Zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Poz. 234 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2008 r. w 40. Rocznicę Marca 1968 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE