e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Listopad 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W celu ograniczenia możliwości „przerzucania dochodów” pomiędzy podatnikami w celu zmniejszenia podatków, ustawodawca wprowadził przepisy nakładające na podmioty powiązane szczególne obowiązki związane z dokonywanymi pomiędzy nimi transakcjami.

 • Certyfikat rezydencji podatkowej jako sposób uniknięcia podwójnego opodatkowania

  Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem (poświadczeniem), wydawanym przez administrację podatkową właściwą dla odbiorcy należności, potwierdzającym miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika za granicą dla celów podatkowych. Certyfikatów nie mogą wydawać ani władze administracyjne, (...)

 • Opodatkowanie przychodów z odsetek od pożyczek uzyskiwanych przez obcokrajowców

  19% zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się między innymi z tytułu odsetek od pożyczek, z wyjątkiem przypadku, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Zryczałtowany podatek od przychodu z tytułu odsetek od pożyczek pobiera się bez pomniejszania przychodu o (...)

 • Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

  W ostatnim czasie władze skarbowe wykazują olbrzymie zainteresowanie cenami transferowymi. Nierynkowe ceny mogą wpływać na zaniżenie podstawy opodatkowania, tzn. obniżenie poziomu dochodów budżetowych. Organy skarbowe wymagają, aby ceny każdorazowo były ustalane na poziomie rynkowym, czyli (...)

 • Amortyzacja wkładów niepieniężnych - stan prawny na 01.01.2007

  Od 1.01.2007 r. dodano zapis, zgodnie z którym, w razie otrzymania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją osoby prawnej, wartość początkową stanowi ustalona przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1476 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2011 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej delegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1475 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1474 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1473 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1472 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1471 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1470 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dziennik Ustaw Poz. 1469 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1468 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1467 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1466 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1465 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

 • Monitor Polski Poz. 1024 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniającego 100. rocznicę przyznania II Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie, oraz terminu wprowadzenia go do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 1023 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-13-2011 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 1022 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. nr 1131-12-2011 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 1021 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-15-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 1020 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów