Domniemanie, że właściciel działki jest rolnikiem

Pytanie:

Mąż pracuje zawodowo. W 1995 r. zmarł mu ojciec. W 1996 r. zostało wydane przez sąd postanowienie stwierdzenia spadku, na mocy którego został współwłaścicielem wraz ze swoją matką i siostrą po 1/3 części gospodarstwa rolnego o powierzchni 3.20 ha. Jego żona od maja 1997 r. do października 2001 r. była bezrobotna i nie posiadała prawa do zasiłku. Mąż wraz z żoną nigdy nie uprawiali ziemi stanowiącej przedmiot spadku. Po postanowieniu stwierdzenia nabycia spadku przez sąd wydzierżawili swoją część matce męża, która i tak przez cały czas zajmowała się gospodarstwem. Umowa jednak nie została nigdzie zgłoszona, pomimo iż faktycznie tak było. W chwili obecnej KRUS żąda spłaty składek ubezpieczeniowych od żony za okres od maja 97 r. do października 2001 r. Czy żona musi zapłacić składki ubezpieczeniowe KRUS pomimo tego, iż nigdy nie uprawiała wraz z mężem odziedziczonego przez niego w części gospodarstwa? Czy obowiązuje tutaj ubezpieczenie ustawowe rolników?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Dodatkową podstawą obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS jest to, by gospodarstwo obejmowało obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny. 

Przepisy ustawy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym.

Za domownika rolnika na gruncie tej ustawy uważa się osobę bliską rolnikowi, która: 

 • ukończyła 16 lat, 

 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 

 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy, 

 Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

W opisanej sytuacji najprawdopodobniej KRUS wykorzystał domniemanie zawarte w art. 38 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu: 

 1. domniemywa się, że właściciel gruntów zaliczonych do użytków rolnych lub dzierżawca takich gruntów, jeżeli dzierżawa jest zarejestrowana w ewidencji gruntów i budynków, prowadzi działalność rolniczą na tych gruntach,

 2. domniemywa się, że podatnik podatku rolnego lub podatku od dochodu z działów specjalnych prowadzi działalność rolniczą w rozmiarze wynikającym z zakresu opodatkowania,

 3. domniemywa się, że jeżeli własność lub dzierżawa gruntów, o których mowa w pkt 1, przysługuje kilku osobom lub jeżeli obowiązek podatkowy, o którym mowa w pkt 2, ciąży na kilku osobach - każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej,

 4. domniemywa się, że osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat i pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy - jeżeli okoliczność ta została stwierdzona zgodnym oświadczeniem rolnika i tej osoby. 

Każde z tych domniemań można obalić. W opisywanej sprawie należy przede wszystkim wyjaśnić w KRUS, że mąż nie prowadzi działalności rolniczej. Można w tym celu np. przedłożyć umowę dzierżawy. Należy też obalić domniemanie i wykazać, że żona nie pracuje stale w gospodarstwie rolnym. Jeśli KRUS wydał już jakąś decyzję należy się od niej odwołać w przewidzianym terminie. Od decyzji prezesa KRUS przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z przepisami kpc odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję (nie do sądu), lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Należy bezwzględnie przestrzegać tego terminu.

 Warto też przytoczyć w tym miejscu wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 14 października 2005 r., VII U 2173/2005, zgodnie z którym jakkolwiek przy ustalaniu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników domniemywa się, że jeżeli własność przysługuje kilku osobom, każda z tych osób uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej (art. 38 pkt 3 cyt. ustawy), nieuprawniony jest pogląd, że sam fakt nabycia udziału w spadku (we własności gospodarstwa rolnego) jest uczestniczeniem w prowadzeniu działalności rolniczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.4.2012

  Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogo. Problem zaczyna się już od momentu, kiedy chcesz kupić lub już kupiłeś działkę pod swój (...)

 • 18.4.2017

  Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

  Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Ma ona zastosowanie wyłącznie (...)

 • 4.4.2016

  Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 23.10.2018

  Eksmisja na żądanie współlokatora

  Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić na podstawie różnych przesłanek zawartych w przepisach prawa. Co istotne, z żądaniem orzeczenia eksmisji nie musi występować do sądu wyłącznie (...)