Odpowiedzialność za długi po zmarłych rodzicach

Pytanie:

W tym miesiącu zmarła moja matka, która ma niespłacone kredyty oraz zadłużenie w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym. Część kredytów nie jest objęta ubezpieczeniem od śmierci kredytobiorcy. Banki domagają się spłaty ode mnie jako spadkobiercy. Jednocześnie nie pozostawałem z matką w tzw. wspólnym gospodarstwie domowym od ok. 15 lat. Ponadto informuję, że pobrałem zasiłek pogrzebowy na pokrycie kosztów pochówku. Czy w mojej sytuacji: odrzucenie spadku, którego de facto nie ma, jest możliwe i załatwi problem niespłaconych kredytów oraz jak przeprowadzić tę procedurę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 1012 kodeksu cywilnego, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (art. 1020 kodeksu cywilnego), taki spadkobierca nie wchodzi w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, a w związku z tym nie jest też odpowiedzialny za długi spadkowe. 

W tym miejscu należy również wskazać, że zgodnie z art. 1024 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Chodzi tu jednak o wierzycieli spadkobiercy, a nie wierzycieli spadkodawcy. Oznacza to, że to Pańscy wierzyciele mogliby żądać uznania odrzucenia przez Pana spadku za bezskuteczne. Nie mają takiego uprawnienia wierzyciele spadkodawcy.

Jeśli wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek, wtedy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Z mocy prawa przyjmuje się, że gmina przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zatem wierzyciele mogą dochodzić należności (od gminy jako spadkobiercy) tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Spadkobiercy, którzy odrzucą spadek, nie są odpowiedzialni za długi spadkowe.

Jak więc wynika z powyższego, jeżeli w terminie 6 miesięcy odrzuci Pan spadek, wówczas nie będzie Pan odpowiadał za długi spadkodawcy. Fakt zorganizowania pochówku spadkodawcy i pobrania zasiłku pogrzebowego nie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku, zasiłek ten przysługuje każdej osobie która pokryła koszty pogrzebu - nie tyko spadkobiercom przyjmującym spadek.

Odrzucić spadek może Pan na 2 sposoby:

  1. poprzez oświadczenie złożona przed notariuszem;

  2. poprzez oświadczenie złożone przed sądem.

Zgodnie z art. 1018 § 3 kodeksu cywilnego, oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Art. 641 § 1 kodeksu postępowania cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

  2. tytuł powołania do spadku; (ustawa, testament)

  3. treść złożonego oświadczenia.

Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowywania testamentów. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone. Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół. Tylko te dokumenty są niezbędne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: