Pełnomocnictwo bez dowodu opłaty

Pytanie:

Od czasu do czasu wykonuję w urzędach czynności działając z upoważnienia klienta (sprawa dotyczy adnotacji urzędowych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). Żeby ominąć kolejki w kasach opłatę skarbową uiszczam przelewem bankowym. Zdarza się, że muszę szybko załatwić sprawę a mimo zlecenia przelewu nie mogę wydrukować jego potwierdzenia bo sesja wychodząca w banku jest co kilka godzin. Czy organ może odmówić dokonania czynności, jeżeli składając wniosek nie przedstawię dowodu opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przyjętą praktyką do składanych wniosków należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Wynika to z art. 5 w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635).  Art. 5 wskazanej ustawy, zdanie drugie stanowi że sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Mając to na uwadze, należy wskazać na treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U.2007.187.1330) , w szczególności:

§ 3 ust. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej „dowodem zapłaty”, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

2. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty, datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty.

Wynika z tego jednoznacznie, że organ może odmówić dokonania czynności w przypadku nie przedstawienia dowodu opłaty w terminie 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty, czyli od chwili złożenia wniosku o dokonanie czynności. Nieprzedstawienie dowodu opłaty w terminie 3 dni może skutkować odmową dokonania czynności przez organ. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY