Pobieranie wojskowej renty rodzinnej przez dzieci zmarłego

Pytanie:

Czy dzieci zmarłego pobierającego emeryturę wojskową są uprawnione do pobierania renty rodzinnej na podstawie tej emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do renty rodzinnej (z tytułu pobieranej emerytury) uprawnieni są następujący członkowie rodziny:

· dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
· przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny   zastępczej;
· małżonek (wdowa i wdowiec);
· rodzice (za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające) przy czym osoby powyższe spełniać muszą odpowiednie warunki (określone w art. 68 - 71 u.e.r.):


Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat  życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów), albo
3) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej
   egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.


Przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, o których mowa powyżej mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełniają warunki powyższe (pkt 1-3), a ponadto:
1) zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego
   (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku, oraz
2) nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
    a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo
    b) ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez
    sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: