Pożyczkobiorca nie płacący rat a pożyczkodawca

Pytanie:

W dniu 2009-01-29 pożyczyłem pewnej osobie pieniądze. Aby sprawy nie trzeba było opierać o umowę na piśmie i notariusza, zrobiłem to przy pomocy platformy internetowej. Serwis ten jest rozwiązaniem typu social lending, umożliwiającym osobom fizycznym zarówno inwestowanie pieniędzy, jak i zaciąganie pożyczek. Można pożyczyć komuś maksymalnie 500,00 zł. Termin spłaty pierwszej raty minął w dniu 2009-02-11 Rata nie została jednak uiszczona. Termin kolejnych rat przypada na każdego 11 dnia miesiąca, przez kolejne 11 miesięcy. Posiadam elektroniczną wersję umowy, oraz pełne dane pożyczkobiorcy z numerem Pesel włącznie. Co Pani/Pan proponują abym uczynił? Platforma internetowa ma jakąś firmę windykacyjną, ale jej osiągi są raczej mniej niż marne. Wolałbym z niej nie korzystać. Chciałbym skierować sprawę do sądu - ale nie wiem jak, oraz jak długo płatność musi być po terminie. Czy są dostępne wzory pozwów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli osoba, której pożyczył Pan pieniądze nie zapłaciła danej raty (jest w zwłoce z zapłatą), może Pan sądownie domagać się jej zapłaty już od momentu kiedy nie została ona zapłacona (jeżeli będzie to kilka rat, można domagać się przed sądem ich zapłaty łącznie).  Natomiast wytoczenie powództwa o zapłatę kolejnych rat, których termin zapłaty  jeszcze nie nadszedł, (o ile umowa nie zostałaby wcześniej rozwiązana) byłoby przedwczesne. Dochodzenie po kolei części niezapłaconych rat przy kwocie poniżej 500 zł nie wydaje się być ekonomiczne (musiałby Pan wytoczyć kilka procesów). W takiej sytuacji należy, albo poczekać, aż minie termin zapłaty ostatniej raty i wytoczyć powództwo o zapłatę całości z odsetkami lub rozwiązać łączącą Państwa umowę pożyczki w taki sposób, by móc domagać się zwrotu całości pożyczonych pieniędzy od razu.
Jeżeli dłużnik nie zapłacił Panu pierwszej raty, powinien Pan przede wszystkim przeanalizować umowę pod kątem możliwości dogodniejszej dla Pana możliwości odstąpienia przez Pana od umowy niż wskazany poniżej (tzn. sprawdzić, czy umowa przewiduje możliwości odstąpienia i czy są to warunki łagodniejsze niż wskazane poniżej), a także sprawdzić, czy umowa nie wyłącza możliwości odstąpienia opisanej poniżej.
W tym miejscu wskazane ogóle reguły dotyczące odstępowania od umów zawarte w kodeksie cywilnym (przepsy te można zastosować, o ile umowa  nie wyłacza takiej możliwości). Zgodnie z art. 491 kc, jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Zgodnie z par. 2 wskazanego artykułu, jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty nie spełnionego świadczenia.

Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Tak więc, zgodnie z Kodeksem cywilnym, może Pan odstąpić od umowy pożyczki ze względu na fakt, że pożyczkobiorca nie zapłacił Panu danej raty. W celu odstąpienia, najpierw powinien Pan wystosować do pożyczkobiorcy pismo wskazujące mu dodatkowy termin do zapłaty zaległej raty (rat) i poinformować go, że jeżeli płatność nie zostanie dokonana, odstąpi Pan od umowy pożyczki na zasadzie art. 491 par 2 kc. Jeżeli pożyczkobiorca nie dokona płatności, może Pan wysłać kolejne pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po odstąpieniu od umowy, będzie mógł Pan dochodzić zwrotu pożyczonej kwoty, a także odszkodowania. Ogólne kwestie jak skierować pozew do sądu zawiera porada: Jak wszcząć postępowanie przed sądem? Ze względu na wartość przedmiotu sporu, sprawa najprawdopodobniej będzie rozpatrywana w postępowaniu uproszczonym, które posiada własne odrębności opisane w Postępowanie uproszczone - kiedy można je zastosować?. Formularz pozwu znajduje się na naszych stronach: Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Obowiązek podatkowy z tytułu odsetek od pożyczki od zagranicznego kontrahenta

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez podatników nieposiadających w Polsce siedziby ani zarządu, (...)

 • 29.9.2017

  Ułatwienie spłaty rat kredytu w trudnej sytuacji życiowej?

  Prezydent RP zaproponował m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie, a także wprowadzenie procedury odwoławczej w przypadku negatywnego rozpatrzenia (...)

 • 14.12.2012

  Sprzedaż na raty

  Kodeks cywilny reguluje umowę sprzedaży niejednolicie, a konkretnie przewiduje kilka szczególnych rodzajów umowy sprzedaży. Pośród kilku innych rodzajów jest też sprzedaż na raty. Rodzaj - wydawać (...)

 • 24.2.2018

  Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

 • 30.1.2015

  Wyrok o kredycie w chf - zapowiadany przełom czy status quo?

  Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 7.11.2014 r. w sprawie o sygnaturze I C 544/14 zyskał rozgłos w środkach masowego przekazu ze względu na nietypowość podjętego rozstrzygnięcia