Regulacja uprawnień banku hipotecznego

Pytanie:

Jakie zasady warunkują bezpieczeństwo banku hipotecznego i w jakim akcie prawnym zostały zapisane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasady funkcjonowania banków hipotecznych, w tym nadzór nad tymi bankami został uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 2003.99.919). Bezpieczeństwo zasobów zgomadzonych w bankach hipotecznych i prawidłowość dokonywanych przez bank operacji ma gwarantować przede wszystkim ustanowienie przy każdym banku powiernika i jego zastępcy przez Komisję Nadzoru Bankowego, którzy obowiązani są do stałej kontroli nad działalnością banku. Ograniczenia banków hipotecznych w dokonywaniu czynności, które zagrażałyby jego bezpiecznemu funkcjonowaniu przewidują art. 17 i 18 wyżej powołanej ustawy. Dodatkowe zabezpieczenie roszczeń wynikających z listów zastawnych wynika z art. 36 wyżej powołanej ustawy, który stanowi iż w wypadku upadłości banku hipotecznego środki uzyskane w wyniku wyegzekwowania wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych mogą być wykorzystane wyłącznie dla zaspokojenia roszczeń wynikających z listów zastawnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)

 • 9.11.2004

  Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

  Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo złych kredytów zostało w pewien sposób zniwelowane poprzez zabezpieczenie (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Udzielenie kredytu przez bank hipoteczny

  Przed udzieleniem kredytu bank hipoteczny musi ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Czyni to na podstawie ekspertyzy określającej bankowo-hipoteczną wartość nieruchomości. Bankowo-hipoteczna (...)