Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

Pytanie:

W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Omawiana instytucja została uregulowana w art. 17 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Art. 17. 1. Przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej i dodatku do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, do ustalenia wysokości tych świadczeń oraz ich wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
3. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty nie stosuje się ograniczenia wskaźnika wysokości podstawy, o którym mowa w art. 15 ust. 5 [250% - przyp. red.] ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
4. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, które ustało z powodu ustąpienia niezdolności do pracy, przywraca się w razie ponownego powstania tej niezdolności bez względu na okres, jaki upłynął od ustania prawa do renty.
5. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
6. Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty uprawnionego do renty z tytułu niezdolności do pracy.
7. Członkom rodziny rencisty uprawnionego do renty z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł z innych przyczyn niż wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, przysługują świadczenia określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS bez względu na długość okresu uprawniającego do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie tych przepisów.
W pierwszej kolejności należy omówić przesłanki ubiegania się o rentę. Należy zauważyć, że art. 17 u.u.s.w.ch. w zakresie ustalania prawa do renty z tytułu choroby zawodowej odsyła do ustawy o emeryturach i rentach z FUS, ponieważ jednak ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest regulacją szczególną w stosunku do ustawy o emeryturach i rentach z FUS, toteż jej przepisy mają pierwszeństwo w stosowaniu. Jak podkreśla S. Samol: Jedną z istotnych modyfikacji jest uniezależnienie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego. Ponadto art. 17 ust. 2 przewiduje, że nieistotna jest data powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Jest to znacząca zmiana w stosunku do regulacji art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS1. Wspomniany przez autora komentarza przepis art. 57 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. wymaga bowiem, od starającego się o rentę na zasadach ogólnych, ażeby wykazał się odpowiednim okresem składkowymi i nieskładkowym (do 1 do 5 lat), a także, aby niezdolność do pracy powstała w ściśle określonym czasie (18 miesięcy od ustania wskazanych w ustawie o emeryturach i rentach okresów).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.12.2004

  Choroby zawodowe - zasady przyznawania świadczeń

  Choroba zawodowa musi wykazywać związek przyczynowy z wykonywaną pracą, a konkretnie z jej warunkami i rodzajem, ponieważ to z nimi właściwie wiążą się ewentualne uszczerbki na zdrowiu. Dzięki (...)

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 6.7.2018

  Od kiedy wyższa renta socjalna?

  Nowelizacja przepisów podnosi rentę socjalną do 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna wzrośnie więc z 865,03 zł do 1.029,80 zł.

 • 26.2.2018

  Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

  Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)