Umowa darowizny, a majątki małżonków

Pytanie:

Rodzice mają chęć przekazać mi pewną kwotę pieniędzy. Czy darowizna nie przekazana aktem notarialnym może wchodzić do mojego majątku osobistego, a nie wspólnego z małżonkiem? Jak musi być udokumentowana?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Umowa darowizny, dzięki której darczyńca ( rodzice) zobowiązują się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, zgodnie z art. 890 Kodeksu Cywilnego powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania formy aktu notarialnego, staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Tak więc umowa darowizny zawarta w formie innej niż akt notarialny staje się ważna z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, a więc z chwilą np. wręczenia określonej kwoty pieniężnej. Umowa darowizny zawarta w formie aktu notarialnego staje się natomiast ważna z chwilą złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli tj. zobowiązania ze strony darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego i wyrażenia zgody przez osobę obdarowaną do przyjęcia przedmiotu darowizny.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wyraża zasadę, iż do majątków odrębnych małżonków, należą przedmioty nabyte przez małżonków poza okresem trwania wspólności ustawowej; ponadto do majątków odrębnych małżonków należą także przedmioty, nabyte w trakcie trwania wspólności, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, takim przepisem szczególnym jest art. 32, który w sposób wyczerpujący wymienia elementy, które wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków, a wśród nich przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Wyrażoną w tym przepisie zasadą jest, że jeżeli darczyńca inaczej nie postanowił, to przedmioty tak nabyte przez jedno z małżonków wchodzą w skład majątku osobistego, przedmioty zaś nabyte przez oboje małżonków stają się ich współwłasnością w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków odrębnych małżonków; wyjątek od wymienionej zasady, dotyczący przedmiotów zwykłego urządzenia domowego, służących do użytku obojga małżonków. Przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę mogą wejść do majątku wspólnego małżonków tylko wtedy, gdy darczyńca „inaczej postanowił”. To „inne postanowienie” w wypadku darowizny to zastrzeżenie, że jej przedmiot ma należeć do majątku wspólnego, musi być objęte treścią umowy. Wola darczyńcy dokonania przysporzenia na rzecz majątku wspólnego może być wyrażona wprost albo wynikać z wykładni umowy darowizny.

Tak więc, jeżeli darczyńca w sposób wyraźny nie określi bądź nie będzie to wynikać z treści umowy darowizny, że obdarowuje małżonków do ich majątku wspólnego, to przedmiot umowy darowizny np. środki pieniężne będą należeć do majątku odrębnego.
Jeżeli z treści umowy darowizny, wynikać będzie, że obdarowanym jest tylko jeden z małżonków, to darowizna przypadanie do majątku odrębnego małżonka-obdarowanego; gdyby natomiast osobami obdarowanymi byli dwaj małżonkowie, bez zastrzeżenia, że przedmiot darowizny ma należeć do majątku wspólnego, to wówczas darowizna staje współwłasnością małżonków w częściach ułamkowych, a udziały w tej współwłasności należą do majątków odrębnych małżonków.

To nie forma prawna w jakiej została zawarta umowa darowizny (akt notarialny lub inna forma odmienna od aktu notarialnego), decyduje do jakiego majątku przynależeć będzie przedmiot darowizny. Zatem to darczyńca decyduje w swoim oświadczeniu będącym częścią umowy darowizny, kogo chce obdarować i przysporzyć jego majątek; należy jednak pamiętać, że darowizna jest umową i do jej zawarcia niezbędna jest zgoda osoby obdarowanej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 14.9.2018

  Darowizna - czyli jak coś komuś podarować...

  Jak zawrzeć umowę darowizny, żeby była ona skuteczna. Kiedy i z jakich przyczyn można odwołać darowiznę? Czy w umowie darowizny można obdarowanego do czegoś zobowiązać i jakie to rodzi konsekwencje? (...)

 • 21.8.2014

  Darowizna samochodu - formalności jakich musisz dopełnić?

  Darowizna to chyba najczęściej stosowana umowa w stosunkach rodzinnych. Obowiązki z nią związane mogą nieco się różnić w zależności od przedmiotu darowizny. W niniejszej poradzie zajmiemy (...)

 • 24.4.2017

  Podatek od darowizny - Jaki podatek należy zapłacić od darowizny?

  Obowiązkowi podatkowemu w podatku od spadków i darowizn podlegają osoby otrzymujące darowiznę, której wysokość przekracza kwotę wolną od podatku. Jeżeli nabycie własności rzeczy (...)

 • 7.7.2016

  Umowa dożywocia a zachowek

  Chcąc przekazać bliskim swoją nieruchomość za życia, wiele osób decyduje się na dokonanie umowy darowizny. Jednakże nie jest to jedyna droga. Warto rozważyć także zawarcie z bliskimi (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)