Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe

Pozostałe

Ochrona konsumenta

Pozostałe

Oskarżony

Podejrzany

Zatrzymanie

Pozostałe

Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Strona 1 z 5

Czego dotyczy projektowana ustawa? 

Wreszcie Sejm zajął się projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt ten reguluje zasady, warunki i tryb przyznawania i udzielania przez państwo, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym.

Ustawa ma wejść w życie w zasadzie z dniem 30 maja 2006 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących organizacji pomocy prawnej (zob. podrozdział dotyczący tej organizacji) oraz pracowników pomocy prawnej, a także utworzenia Biur Pomocy Prawnej w jedenastu miastach będących siedzibami sądów okręgowych, które mają wejść w życie z dniem 31 stycznia 2006 r. Natomiast od 1 stycznia 2006 r. ma być powołany, przez Ministra Sprawiedliwości, pełnomocnik do utworzenia Krajowego Centrum Pomocy Prawnej w celu zapewnienia właściwej organizacji tego Krajowego Centrum.

Na czym będzie polegała bezpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przyznawana i udzielana przez państwo osobom fizycznym ma obejmować pomoc dwojakiego rodzaju:

 1. podstawową pomoc prawną - czyli udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowaniu projektu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej;

 2. oraz kwalifikowaną pomoc prawną - tj. zapewnienie reprezentacji osób fizycznych w sprawach dotyczących ich praw lub interesów, które mają być lub są prowadzone na terytorium Polski.

Bezpłatna pomoc prawna ma polegać w szczególności na:

 • udzieleniu porady prawnej lub informacji w sprawach dotyczących życia codziennego, w tym w sprawach mieszkaniowych, w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego albo korzystania z usług;

 • udzieleniu porady prawnej lub informacji w sprawach dotyczących posiadanych praw lub obowiązków, wskazaniu podmiotu lub organizacji właściwych do załatwienia danej sprawy, w szczególności pomocy w jej załatwieniu w drodze mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia;

 • udzieleniu pomocy w opracowaniu projektu pisma dotyczącego kwestii prawnej;

 • udzieleniu pokrzywdzonemu przestępstwem lub wykroczeniem porady prawnej lub informacji, w tym zapoznaniu go z uprawnieniami i obowiązkami w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz zainicjowaniu postępowania mającego na celu naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub wykroczeniem;

 • udzieleniu pomocy prawnej w wypadkach niecierpiących zwłoki,
  w szczególności osobie zatrzymanej;

 • udzieleniu porady prawnej cudzoziemcowi ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl albo umieszczonemu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia;

 • zapewnieniu reprezentacji w sprawach, które mają być lub są prowadzone na terytorium Polski.

Pomoc prawna nie będzie natomiast obejmować spraw, które dotyczą:

 • sporządzenia umowy;

 • warunków uzyskania kredytu lub pożyczki, której ma udzielić bank;

 • sporządzenia skargi konstytucyjnej;

 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gos­podarczej;

 • powstania lub działalności instytucji społecznej, w szczególności fundacji, stowarzyszenia albo innej organizacji pozarządowej;

 • spraw podatkowych, celnych i dewizowych.

Kto skorzysta?

Osobom fizycznym, które ze względu na sytuację majątkową lub osobistą nie mogą samodzielnie bronić swoich praw lub interesów, przyznawana ma być na terytorium Polski nieodpłatna pomoc prawna.

Pomoc prawna może być przyznana tylko:

 1. obywatelom polskim, mającym miejsce zamieszkania i prze­bywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem Królestwa Danii, państw członkowskich Euro­pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

 3. cudzoziemcom innym niż ww. określonym, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z posiadaniem w Rzeczy­pospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

 4. cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl;

 5. cudzoziemcom, wobec których toczy się postępowanie o wydalenie z terytorium Polski.

Bezpłatna pomoc prawna ma być przyznawana takim osobom, o ile spełniają tzw. kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z tym przepisem prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w zasadzie przysługuje: 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”

 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”

 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny” 

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności uzasadniających udzielenie  pomocy społecznej. 

Ponadto pomoc prawną przyznawać się będzie także osobie, która nie może samodzielnie zapewnić obrony swoich praw lub interesów, a w szczególności z powodu:

 • sieroctwa;

 • bezdomności;

 • bezrobocia;

 • niepełnosprawności;

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 • przemocy w rodzinie;

 • ubiegania się o status uchodźcy lub o azyl;

 • zatrzymania, umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia;

 • zwolnienia z zakładu karnego;

 • alkoholizmu lub narkomanii;

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 • klęski żywiołowej. 

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Jerzy Gloss

15.5.2013 5:35:57

Re: Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

jestem osobą niepełnosprawną przebywam na rencie inwalidzkiej z powodu uszkodzenia Ośrodkowego układu nerwowego jestem niezamożny.Sąd Rejonowy w Tychach odrzucił prośbę o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie o podział majątku dorobkowego po rozwodzie zaskarżenie było bezskuteczne. W trakcie silnego napięcia nerwowego gubię się i nie myślę logicznie .W jaki sposób mogę uzyskać pomoc w trakcie rozprawy ?.

ewa

27.7.2011 17:8:47

Re: Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

od 1990 r. - po komunalizacji nieruchomosci i gruntow skarbu panstwa - dopiero teraz? szkoda, ze ci wszyscy pokrzywdzeni przez urzednikow panstwowych tzn. wielu najemcow panstwowych potem gminnych - nie dostalo tej pomocy wczsniej!!!! Panstwo pozostawilo na pastwe losu ludzi przeciw ktorym nagle staneli - pseudo wlasciciele w przewazajacej czesci - i terroryzowali nas w peridny sposob wydaje sie za przyzwoleniem wladz - abysmy sie na wlasny koszt wyprowadzili! ochrony lokatora zadnej i czy po tej ustawie chcecie zaufania od takich jak ja ktorej w bezczelny sposob wylaczono 3 lata temu wode pod pretekstem , ze nie place - moi drodzy wolne zarty! i to w centrum Warszawy gdzie mieszkam 62 lata na Mokotowie tj b. drogiej dzielnicy i nikt nie chce pomoc? nazwijcie jak chcecie, a ja w am mowie, ze to I wiek n.e. ale w Rwandzie - nie w Polsce! i po co komu ustawy????????

viper74

10.6.2011 12:6:20

Re: Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

czy naprawde może ktoś mi doradzić bezpłatnie

Prawydar

17.2.2010 15:26:13

Re: Jak będzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Jest to bardzo dobry,rozsądny i mądry ruch w kierunku pozyskania zaufania społecznego dla umocnienia demokracji w państwie.Jest raczej pewne,że zmniejszy to liczbę ludzi niezadowolonych w większej części społeczeństwa z ograniczonym dostępem do pomocy prawnej a zatem spodziewać się należy krótszych terminów wielu zwykłych i prostych spraw.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: