e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Grudzień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1744 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1743 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1742 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1741 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

 • Dziennik Ustaw Poz. 1740 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1739 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1738 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1737 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1736 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1735 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1734 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1733 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1732 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1731 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1730 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1729 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1728 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1727 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1726 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1725 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1724 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 • Dziennik Ustaw Poz. 1723 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1722 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1721 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka

 • Dziennik Ustaw Poz. 1720 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1719 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1718 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1717 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1716 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 1715 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

 • Dziennik Ustaw Poz. 1714 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1713 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1712 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1711 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1710 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw Poz. 1709 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła

 • Dziennik Ustaw Poz. 1708 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1707 z 2011

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1706 z 2011

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1705 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych