e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Lipiec 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kiedy możesz budować w granicy? Jak przepisy prawne regulują tę kwestię? Zapraszamy (...)

 • Na czym polega refakturowanie?

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji pojęcia refakturowania usług. W praktyce, zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, polega ono na zafakturowaniu odsprzedaży usługi bez naliczenia marży lub prowizji. Celem tego typu rozliczeń jest przeniesienie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 913 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 2011 r. sygn. akt K 10/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 912 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt SK 49/08

 • Dziennik Ustaw Poz. 911 z 2011

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt K 26/09

 • Dziennik Ustaw Poz. 910 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i innych pojazdów użytkowanych w sposób szczególny

 • Dziennik Ustaw Poz. 909 z 2011

  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 908 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG)

 • Dziennik Ustaw Poz. 907 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 906 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 905 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą

 • Dziennik Ustaw Poz. 904 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 903 z 2011

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 902 z 2011

  Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 901 z 2011

  Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym