e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Wrzesień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1140 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

 • Dziennik Ustaw Poz. 1139 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1138 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1137 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu podejmowania decyzji o zwiększeniu ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1136 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1135 z 2011

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Dziennik Ustaw Poz. 1134 z 2011

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1133 z 2011

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1132 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1131 z 2011

  Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (kompania manewrowa), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1130 z 2011

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisanego w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1129 z 2011

  Memorandum o Porozumieniu między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wydzieleniu zasobów do Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej (batalion logistyczny), podpisane w Nowym Jorku dnia 9 grudnia 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 835 z 2011

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 834 z 2011

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020"

 • Monitor Polski Poz. 833 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 832 z 2011

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 831 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 830 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Poz. 829 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2011

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Poz. 827 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-27-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 826 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-26-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej