Archiwum 10 Październik 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1379 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1378 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń dla pracowników sektora gospodarki morskiej innych niż marynarze oraz wzorów dokumentów potwierdzających szkolenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1377 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz szczegółowego trybu udostępniania rejestru związków uczelni publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1376 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1375 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt SK 22/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1374 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2014 r. sygn. akt U 4/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1373 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2014

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 888 z 2014

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 887 z 2014

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 886 z 2014

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Poz. 885 z 2014

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2014 r. upamiętniająca 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora