Archiwum 24 Październik 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1459 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt P 50/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1458 z 2014

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2014 r. sygn. akt SK 20/12

 • Dziennik Ustaw Poz. 1457 z 2014

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

 • Dziennik Ustaw Poz. 1455 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1454 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1453 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2014

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1451 z 2014

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1450 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1449 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1448 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Narodowym Planie Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1447 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1446 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 • Dziennik Ustaw Poz. 1445 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2014 r. nr 1130-16-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2014 r. nr 1130-15-2014 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 945 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2014 r. nr 115-15-14 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2014

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 października 2014 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2014 roku

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu aktów delegowanych

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2014

  Zarządzenie nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 – gospodarka, wraz z kwotami tych dotacji