Jak ustanowić pełnomocnictwo w banku?

Pytanie:

Za zgodą mojego brata, chciałabym uzyskać pełnomocnictwo w banku w którym spłaca kredyt. Mój brat obecnie nie jest w stanie zajmować się swoimi finansami, gdyż przebywa w pracy za granicą. Jak mam ustanowić takie pełnomocnictwo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wzięty został również pod uwagę aktualny stan orzecznictwa polskich sądów powszechnych oraz wskazania doktryny w zakresie istotnym dla treści tej opinii.

Rozważając niniejszy stan faktyczny w pierwszej kolejności należy wskazać przedewszystkim, iż instytucję pełnomocnictwa regulują przepisy kodeksu cywilnego. W szczególności ma tu znaczenie art. 98, który mówi, iż pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Jak czytamy w komentarzu do części ogólnej kodeksu cywilnego, autorzy: Księżak P.(red.), Pyziak-Szafnicka M. (red.), Giesen B., Katner W.J., Lewaszkiewicz-Petrykowska B., Majda R., Michniewicz-Broda E., Pajor T., Promińska U., Robaczyński W., Serwach M., Świderski Z., Wojewoda M., opublikowanego w LEX, 2014, tradycyjnie uważa się, że wramach zwykłego zarządu dokonuje się czynności związanych z bieżącą eksploatacją określonej masy majątkowej. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie dodokonywania wyżej omówionych czynności zwykłego zarządu. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego wymaga formy pisemnej zwykłej ad solemnitatem (pod rygorem nieważności). 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2014 roku, sygnatura akt: I ACa 1080/13, czytamy natomiast, iż kryterium rozróżnienia między pełnomocnictwem ogólnym a gatunkowym zasadza się na tym, że pierwsze nie określa w ogóle ani nie wyodrębnia tych czynności prawnych do jakich pełnomocnik został umocowany, stwarzając dla niego generalne upoważnienie do działania w imieniu mocodawcy we wszelkich sferach jego działalności.

Wnioski

Reasumując powyższe rozważania prawne należy uznać, iż w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym konieczne byłoby udzielenie Pani przez brata na piśmie pełnomocnictwa ogólnego obejmującego wszelkie możliwe czynności związane z rachunkiem bankowym. Pamiętać należy o szczegółowym określeniu w treści pełnomocnictwa rachunku bankowego, którego ono ma dotyczyć, banku, który ten rachunek prowadzi, danych Pani brata jako mocodawcy (wraz z serią i numerem dowodu osobistego oraz adresem zamieszkania), danych Pani jako pełnomocnika (wraz z serią i numerem dowodu osobistego oraz adresem zamieszkania), czasu na jaki udzielone zostało pełnomocnictwo.

W celu uniknięcia wątpliwości warto również, aby uczyniła Pani na dokumencie pełnomocnictwa adnotację o treści „pełnomocnictwo przyjmuję” i opatrzyła ją własnym podpisem. Jest to ważne z uwagi na fakt, iż banki zwykle wymagają złożenia przez pełnomocnika wzoru podpisu.

 

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika (...)

 • Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

  Instytucja ta jest najbardziej zbliżona do pełnomocnictwa. W jaki sposób się jej udziela i kto ją może ustanowić? Kto może być prokurentem? Do czego jest uprawniony prokurent? Jakie są (...)

 • Pełnomocnictwo ogólne w postępowaniu podatkowym

  Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące uruchomienia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Pełnomocnictwo procesowe

  W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest (...)

NA SKÓTY