e-prawnik.pl Porady prawne

Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

Pytanie:

Jaką odpowiedzialność ponosi strona umowy za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

22.3.2012

Kwestie te reguluje art. 471 Kodeksu cywilnego:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Do przypisania odpowiedzialności konieczne jest wykazanie:

-bezprawności czynu-przez bezprawność rozumie się sprzeczność czynności z obowiązującym porządkiem prawnym, dotyczy to także sprzeczności z zawartą umową,

-winy-jest to zarzut stawiany sprawcy, że zachował się w określony sposób, chociaż mógł i powinien zachować się w inny sposób (prawidłowy), przy czym w tym przypadku mamy do czynienia z winą domniemaną (to dłużnik powinien wykazać, że nie ponosi winy),-szkody-jest to powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między stanem majątkowym jaki jest, a jaki istniałby, gdyby szkoda nie została wyrządzona,

-związku przyczynowego-szkoda musi być normalnym następstwem czynu.Jeśli przesłanki te zostaną wykazane, to dłużnik zobowiązany do naprawienia powstałej szkody. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Celem tej regulacji jest doprowadzenie do pełnego naprawienia poniesionej szkody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ