Składki ZUS-przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Pytanie:

Mąż jako emeryt prowadził akwizycję - firma jednoosobowa. Miał wypadek w którym zniszczono mu auto. Odszkodowanie nie pozwoliło na zakup nowego, dlatego zlikwidował firmę. W wypadku zniszczyło się część dokumentów firmy. Był to koniec 2000 roku. Udałam sie do ZUS bo nie wiedziałam, czy wszystkie składki zdrowotne męża są zapłacone - uzyskałam odpowiedź, że jeszcze system informatyczny ZUS nie jest w stanie tego sprawdzić. Obecnie po 6 latach mąż dostał wezwanie uzupełnić druki ZUS DRA i zapłacić składki za 3 miesiące z odsetkami. Na moje telefoniczne zapytanie, dlaczego żądanie jest wyrażone po 6 latach, rozmówczyni z ZUS poinformowała mnie, że zmieniły sie przepisy i przedawnienie następuje po 10 latach. Dlatego mój mąż złożył druki z datą obecną i podanie o umorzenie odsetek. W odpowiedzi dostał plik papierów między innymi wniosek /druk / o udzielenie pomocy publicznej. Czy składając druki z datą z 2006 roku mąż przerwał bieg przedawnienia , czy można je wycofać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie przedawnienia składek ZUS reguluje art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z tym przepisem, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniami podanymi poniżej.

  • Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

  • Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty , do dnia terminu płatności odroczonej należności z tytułu składek lub ostatniej raty.

  • Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

  • Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

  • Przedawnienie należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

  • Bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

  • Bieg przedawnienia terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Zatem zobowiązania wobec ZUS nie przerywa, tak jak w przypadku roszczeń cywilnych, uznanie roszczenia (przesłanka taka nie została wymieniona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych), a zatem działania Pańskiego męża polegające na złożeniu odpowiednich deklaracji nie przerywają, czy też nie zawieszają, biegu przedawnienia. Zawieszenie roszczenia powoduje podjęcie pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: