Wyższe świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Nowa ustawa przewiduje świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, a także ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego w wysokości 51%. Ustawa przyznaje również  prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i przewiduje opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty.

Porady prawne

Jakie zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw?

Podstawowym celem ustawy jest przyznanie prawa do świadczenia wyrównawczego osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł.

Ustawa zawiera także inne rozwiązania zwiększające pomoc państwa dla tej grupy społecznej. Zmniejszeniu ulegną różnice w uprawnieniach osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w latach 1939-1956 i 1957-1989.

Zgodnie z ustawą, każda osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wysokość tego świadczenia będzie odpowiadała kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 zł a kwotą emerytury lub renty pobieranej przez osobę uprawnioną. Świadczenie, corocznie waloryzowane, będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej i wypłacane przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego bądź Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z emeryturą i rentą.

Z szacunków resortu polityki społecznej wynika, że z tego uprawnienia będzie mogło skorzystać ok. 10 tys. osób. Dotyczy ono systemów zarówno powszechnego, jak i rolniczego oraz emerytur służb mundurowych.

Ponadto w ustawie przewidziano szereg dodatkowych uprawnień, m.in. przyznanie 50-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 51-procentowej ulgi taryfowej na przejazdy określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

Kolejnym rozwiązaniem jest umożliwienie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zlecania organizacjom pozarządowym wykonywania zadań opiekuńczych na rzecz działaczy opozycji antykomunistycznej.

Trzecią formą wsparcia jest umożliwienie Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek za działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne