e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Wrzesień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż towarów za granicę. Jeżeli założyć, że sprzedaż towarów za granicę na aukcjach internetowych (...)

 • Wniosek o emeryturę przed osiągnięciem wieku

  Za osiem miesięcy pracownik skończy 65 lat i będzie miał wówczas 45-letni staż pracy. Czy korzystając z faktu, iż ma ukończone 60 lat, pracownik może już teraz wystąpić do ZUS w sprawie przyznania prawa do emerytury, jeśli pójdzie na nią po 8 miesiącach? Jeśli może wystąpić do ZUS (...)

 • Wniesienie prywatnej maszyny do spółki

  Chcę wnieść do spółki cywilnej moją prywatną maszynę i zaewidencjonować ją w środkach trwałych. Następnie spółka zamierza sprzedać tę maszynę innej firmie, wystawiając fakturę sprzedaży. Na jakich zasadach mogę wnieść maszynę do spółki?

 • Cofnięcie pozwu po wydaniu nakazu zapłaty

  Po wydaniu nakazu zapłaty strony dogadały się i zawarły pozasądową ugodę. Czy wniosek o wycofanie pozwu należy złożyć z odpisem?

 • Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

  Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, ani decyzji wygaszającej koncesje. Na obszarze gdzie obowiązywała koncesja jest jeszcze złoże. (...)

 • Dostęp do akt KRS

  Osoba spoza Spółki po złożeniu wniosku do KRS ponoć uzyskała dostęp i kopie wszystkich sprawozdań i danych finansowych złożonych przez Spółkę z o.o. Czy każda osoba może złożyć wniosek i uzyskać dostęp do wszystkich informacji złożonych przez daną Spółkę, czy też są jakieś (...)

 • Zmiana i uchylenie wyroku

  Przeciwnik złożył apelację wnosząc o zmianę wyroku. Czy mimo takiego wniosku sąd II instancji ma możliwość prawną wyrok uchylić (zakładamy, że nie ma przesłanek nieważności postępowania)?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1035 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2008

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 2008

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 2008

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 617 z 2008

  Komunikat Nr 9/2008/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 616 z 2008

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 615 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Monitor Polski Poz. 614 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 613 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 612 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2008 r.

 • Monitor Polski Poz. 611 z 2008

  Zarządzenie Nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 610 z 2008

  Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski Poz. 609 z 2008

  Zarządzenie Nr 99 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 608 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 607 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 606 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lutego 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 605 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 604 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 603 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 602 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 601 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1130-13-08 w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 600 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1130-12-08 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 599 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. nr 1131-13-08 o powołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 598 z 2008

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2008 r. nr 1131-11-08 o odwołaniu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Dyrektywa Komisji 2008/58/WE z dnia 21 sierpnia 2008 r. dostosowująca po raz trzydziesty do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)