e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Wrzesień 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Darowizna samochodu a VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła (na firmę, na fakturę VAT) samochód, który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzowany. Firma jest płatnikiem podatku VAT i odliczyła podatek VAT przy zakupie ww. środka trwałego. Środek trwały został (...)

 • Termin płatności faktury

  W czasie trwania kontroli skarbowej za 2003 r. inspektor skarbowy zaliczył mi wszystkie faktury zakupowe z odroczonym terminem płatności 14, 30 dni jako faktury zapłacone z terminem wskazanym na fakturze. Na moje wyjaśnienia, że kilkanaście faktur zostało uregulowanych o wiele później np. w (...)

 • Mienie przesiedleńcze z USA

  Jestem zainteresowany sprowadzeniem samochodu z USA w ramach "mienia przesiedleńczego". Jakie warunki muszę spełnić aby tego dokonać?

 • Odliczenie kosztów operacji wzroku od podatku

  W ciągu najbliższego roku planuje poddać się operacji wzroku w klinice. Klinika pobiera opłatę według cennika dla pacjentów nieubezpieczonych i wystawia fakturę za wykonane usługi. Czy wg obecnego prawa podatkowego istnieje możliwość odliczenia kosztów operacji wzroku od podatku dochodowego (...)

 • Prawo autorskie do zdjęć z II wojny światowej

  Na aukcji internetowej zakupiłem zdjęcia z okresu II wojny światowej, z okresu Kampanii Wrześniowej wykonane w Polsce. Zdjęcia prawdopodobnie wykonane przez żołnierzy niemieckich, jak większość zdjęć wykonywana w tym okresie dla celów propagandowych (prawdopodobnie - bo ostatecznie nie jest (...)

 • Przekształcenie użytkowania a koszty operatu

  Będąc użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność gminną zwróciłem się z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku. W formularzu wniosku jest m.in moje oświadczenie in blanco (...)

 • Sprzedaż alkoholu na telefon

  Posiadamy restaurację z koncesjami na sprzedaż alkoholu, chcemy uruchomić sprzedaż obiadów i napojów alkoholowych na telefon wraz z dostawą do domu klienta. Przy zamówieniu telefonicznym pozycje sprzedaży będą ujęte na paragonach fiskalnych. Czy jest prawnie dozwolony dowóz napojów alkoholowych (...)

 • Zgłoszenie kupna działki do urzędu skarbowego

  Zawarta została przedwstępna umowa kupna działki u notariusza i później umowa przyrzeczona. Sprzedawcą była firma, w cenie działki zawarty był VAT. Czy urząd skarbowy będzie poinformowany, kto kupił działkę? Kto musi to zgłosić?

 • Darowizna synowi byłego środka trwałego

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zakupiła (na firmę, na fakturę VAT) samochód, który został wciągnięty do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzowany. Środek trwały został zamortyzowany w całości. Ponieważ zaprzestano użytkowania auta, zostało ono zdjęte (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1081 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1079 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1078 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1077 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1076 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 września 2008 r. w sprawie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2008 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1072 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 2008

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1070 z 2008

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/761/WPZiB z dnia 29 września 2008 r. przedłużające obowiązywanie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2008

  Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/131–136/08

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2008

  Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 957/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające odstępstwo na okres obowiązywania kontyngentu 2008/2009 od rozporządzenia (WE) nr 616/2007 otwierającego i ustalającego zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 956/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zaproszenie do składania wniosków — „Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej” — Realizacja działań informacyjnych w ramach pozycji budżetowej 05 08 06 w 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 955/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Przedsiębiorstwa wstępnego przetwarzania tytoniu zatwierdzone przez państwa członkowskie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5221 — Kenwood/JVC/Holdco) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w sprawie wymogów dotyczących świadectw wymaganych przy przywozie do Wspólnoty niektórych żywych zwierząt kopytnych i ich świeżego mięsa (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3040) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 954/2008 z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 682/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren, pochodzącej z Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5266 — Bertelsmann/3i/Buy Vip) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5276 — Diehl/Thales/Laupheim) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika (zob. wewnętrzna tylna strona okładki)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2008

  Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)