Archiwum 1 Wrzesień 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Ustalenie prawa do emerytury w razie zniszczenia dokumentacji płacowej

  Częsty problem dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu stanowi sprawa ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty w sytuacji, gdy dokumentacja potrzebna do ustalenia wysokości tych świadczeń została zniszczona. Chodzi tu głównie o dokumenty płacowe pracowników z lat 70-tych, 80-tych (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 770 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie listy projektów indywidulanych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 769 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 sierpnia 2009 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 768 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 767 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski Poz. 766 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2009

  Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (  Dz.U. L 211 z 14.8.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2009/20)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie programu pomocy C 2/08 (ex N 572/07) w sprawie zmiany w zakresie systemu podatku tonażowego, którą planuje wdrożyć Irlandia (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 688) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/115/WE z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej metomylu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 września 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 792/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady, zgodnie z którymi państwa członkowskie przekazują Komisji informacje i dokumenty dotyczące wdrożenia wspólnej organizacji rynków, systemu płatności bezpośrednich, promocji produktów rolnych oraz systemów stosowanych w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych i mniejszych wysp Morza Egejskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 791/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)