e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 3 Luty 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zmiana adresu zamieszkania a PIT-11

  Pracownik zmienił w grudniu 2010 r. adres zamieszkania z obszaru działania Wrocław-Śródmieście na Wrocław-Fabryczna. Zgłoszenie NIP-3 zostało jednak złożone dopiero w styczniu 2011 r. Do którego US firma ma wysłać PIT-11 za 2010 r.?

 • Pomoc de minimis a podatek od nieruchomości

  W związku z podjętą uchwałą w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy o następującej treści: Ustala się program pomocowy polegający na zwolnieniu od podatku od nieruchomości: 1) gruntów, budynków (...)

 • Służebność osobista mieszkania

  Czy osoba, na której rzecz ustanowiono służebność osobistą mieszkania, może przyjąć na mieszkanie inne osoby?

 • Potrącenie w drodze egzekucji całego wynagrodzenie za pracę dłużnika

  Czy komornik może potrącić w drodze egzekucji całe wynagrodzenie za pracę dłużnika lub całą jego emeryturę?

Artykuły i poradniki

 • Charakterystyka spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jako spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. Spółka komandytowa ma także zdolność procesową - może pozywać i być pozywana. Spółka (...)

Zmiany w Prawie • fotCelnik może już śledzić podatnika

  Funkcjonariusze będą obserwować osoby, które są podejrzane o przestępstwo związane np. z niezapłaceniem cła lub akcyzy. Takie prawo dało celnikom rozporządzenie (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 186 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 25 listopada 2010 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 130 z 2011

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 stycznia 2011 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 24 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2011

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 205/09/COL z dnia 8 maja 2009 r. na temat programu przejściowego dokapitalizowania zasadniczo zdrowych banków w celu zwiększenia stabilności finansowej oraz kapitału dłużnego dla gospodarki realnej (Norwegia)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu glukanu chitynowego z Aspergillus niger jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 480)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/249/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Chile (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 477)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję 2003/248/WE w zakresie przedłużenia obowiązywania tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin truskawki (Fragaria L.), przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, pochodzących z Argentyny (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 447)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2011

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu ekstraktu z grzybni Lentinula edodes (twardziak jadalny, grzyb shiitake) jako nowego składnika żywności na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 442)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 89/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 23 listopada 2010 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2011

  Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji UE oraz współpraca sądowa pomiędzy sędziami krajowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2011

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w sprawie pomocy państwa w odniesieniu do sprzedaży działki gbnr 271/8 przez gminę miejską Oppdal

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2011

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2011

  Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 88/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2011

  Urząd Nadzoru EFTA uważa, że wspomniany środek pomocy nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2011

  Nota informacyjna Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 16 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Obowiązek użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2011

  Ogłoszenie Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty – Nowe zaproszenie do składania ofert w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych zgodnie z obowiązkiem użyteczności publicznej, o którym mowa w nocie informacyjnej opublikowanej w   Dz.U. C 34 z 3.2.2011 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2011

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2011

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 87/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. wyznaczające laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania tego laboratorium oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5785 – Sun Capital/DSM Special Products) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6033 – Johnson & Johnson/Crucell) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2011

  Protokół posiedzenia w dniu 22 listopada 2010 r.