e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Październik 2013

 • 29.10.2013

  Euro Net ukarany przez UOKiK

  Prezes UOKiK uznała, że spółka wprowadzała klientów w błąd i nałożyła na nią karę ponad pół miliona złotych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składka na FEP za kierowców

  Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, wymagających oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej (...)

 • Dodatek za godziny nadliczbowe

  Pracownik firmy transportowej pracuje w godzinach nocnych oraz nadliczbowych. Czy dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych można zaliczyć do składników wynagrodzenia pracownika pod kątem minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1262 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2013 r. sygn. akt K 30/11

 • Dziennik Ustaw Poz. 1261 z 2013

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2013 r. sygn. akt SK 10/13

 • Dziennik Ustaw Poz. 1260 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1259 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej postanowień tytułu V Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1258 z 2013

  Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzony w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1257 z 2013

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 • Dziennik Ustaw Poz. 1256 z 2013

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 września 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1255 z 2013

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie dnia 26 października 2012 r.

 • Monitor Polski Poz. 828 z 2013

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.