Archiwum 22 Maj 2014

Interpretacje podatkoweNaszym ZdaniemAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 670 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 667 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 666 z 2014

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 665 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 664 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 663 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu samolotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 662 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie określenia siedzib i obszarów właściwości sądów wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 661 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

 • Monitor Polski Poz. 370 z 2014

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 369 z 2014

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2014 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 368 z 2014

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 14 maja 2014 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Poz. 367 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych