e-prawnik.pl Porady prawne

Czy ojciec może domagać się alimentów na siebie?

Pytanie:

Mam problem z moim ojcem. Posiada on ogromne długi, które już teraz ciężko mu spłacić. Wysokie raty kredytu pożerają jego zarobione pieniądze. Cały czas narzeka że nie starcza ma pieniędzy na nic. Nie chcę brać odpowiedzialności za jego długi. Obawiam się że może zażądać alimentów na siebie. Czy w przypadku kiedy sam wepchał się w problemy finansowe może on złożyć wniosek do sądu o alimenty na siebie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy ojciec może domagać się alimentów na siebie?

28.5.2015

Odnosząc się do kwestii obowiązku alimentacyjnego należy wskazać, że istnieje możliwość domagania się alimentów przez ojca od dzieci. Jak wskazuje art. 128 k.r.o., obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowią- zek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Konieczne jest przy tym zaznaczenie, że według art. 133 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Podstawową przesłanką wystąpienia przez ojca w stosunku do dzieci o alimenty jest więc istnienie po jego stronie przesłanki niedostatku. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w prawie, lecz przyjąć można, że jest to sytuacja, w której osoba nie ma dostatecznych środków na zaspokojenie swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb.

Jeżeli osoba, o której mowa, zarabia i wciąż posiada środki na własne utrzymanie, trudno mówić o istnieniu po jej stronie stanu niedostatku. Można również rozważać, czy zasą- dzenie alimentów na rzecz osoby, która zarabia bardzo duże pieniądze, a przez własną lekkomyślność i złe zarządzanie majątkiem popada w długi i co za tym idzie w niedostatek, nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jak wskazuje art. 144(1) k.r.o., zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka. Mógłby to być istotny argument dla Pani męża, gdyby ojciec wystąpił wobec niego do sądu o alimenty.

Ponadto nawet w razie konieczności zasądzenia alimentów zastosowanie znajduje art. 135 k.r.o. Wskazuje on, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przy zasądzaniu alimentów sąd waży więc interesy dwóch stron – uprawnionego, który ma swoje usprawiedliwione potrzeby, ale także możliwości zobowiązanego, czyli wysokość jego zarobków i ogólną sytuację materialną. Wysokość alimentów nie powinna więc co do zasady przekraczać pewnego poziomu, który jest możliwy do spełnienia dla osoby zobowiązanej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ