OC rolnika

Pytanie:

Posiadacz domu w mieście jednocześnie posiada 4ha ziemi rolnej na wsi. Jako rolnikowi -podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC grunty będące w jego posiadaniu. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych OC mówi, że ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega również budynek, czyli: "budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego - obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m 2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.1)), będący w posiadaniu rolnika" . Czy fakt posiadania budynku klasyfikuje do objęcia go obowiązkowym OC budynków, skoro nie znajduje się na terenie gospodarstwa, czyli ziemi, której jest właścicielem? A jeśli nie jest posiadaczem domu lecz posiada mieszkanie w bloku, czy wówczas podlega ubezpieczeniu OC budynków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. ak więc, aby dany budynek był objęty obowiązkiem ubezpieczenia - musi być w posiadaniu osoby mającej status rolnika oraz powinien wchodzić w skład gospodarstwa rolnego.Tak jak wskzał Pan w pytaniu poprzez budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego rozumie się obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 określony w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, będący w posiadaniu rolnika; 

Dla celów ubezpieczenia OC, rolnikiem jest osoba osobę fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Z kolei poprzez gospodarstwo rolne ustawa rozumie obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Upraszczając więc to jeżeli więc od gruntu, na którym znajduje się budynek opłaca Pan podatek rolny, zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, to budynek taki na pewno będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia OC, niezależnie od tego, czy posiada Pan inne mieszkanie. Jeżeli taki budynek znajduje się w Pana posiadaniu i wchodzi w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy, również powinien być objęty ubezpieczeniem OC. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Dlatego też dla celów ubezpieczenia nie jest ważne, czy faktycznie posiada Pan prawo własności do gruntu, na którym znajduje się budynek. Ważne jest to czy faktycznie jest Pan w posiadaczem danego gruntu z budynkiem. 

Można dodać, że nie są objęte ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych:
1) budynki, których stan techniczny osiągnął 100 % normy zużycia;
2) budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów;
3) namioty i tunele foliowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Termin opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników

  Zdniem 31 października 2019 r. mija ustawowy termin uregulowania należnych składek na ubezpieczenie społeczne rolników za rolników, małżonków i domowników (...)

 • Umowa o pomocy przy zbiorach

  Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dla pracowników sezonowych, która ma zastąpić (...)

 • Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy uregulowania kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników (...)

 • Problemy z OC rolnika...

  Po uchwale Sądu Najwyższego z wniosku Rzecznika Finansowego spadła liczba spraw sporów dotyczących wypłat z OC rolnika za szkody wyrządzone przez psy. Nowym problemem są odmowy pokrycia szkód (...)

 • Jak zatrudnić pomocnika przy zbiorach?

  Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika).

NA SKÓTY