Proces rozwodowy a roszczenie o alimenty

Pytanie:

Moja znajoma otrzymała pozew o rozwód. Znajoma zastanawia się, czy nie złożyć pozwu o alimenty na rzecz dwójki dzieci oraz jej samej, ponieważ to ona wychowuje jedno dziecko, co uniemożliwia jej podjęcie pracy. Pozew ten musiałaby złożyć do Sądu Rejonowego. Czy to prawda, że sąd nie rozpatrzy pozwu o alimenty, ale przekaże go do sądu okręgowego, który przeprowadzi rozprawę rozwodową? Jaki byłby skutek wniesienia pozwu o orzeczenie alimentów w sytuacji, kiedy mąż wcześniej wniósł pozew o rozwód?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Analizie poddać należy treść art. 445 kodeksu postępowania cywilnego, odnoszącego się do postępowania odrębnego w sprawach rozwodowych. Przepis ten wprowadza regułę, wedle której w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

Istotnie, roszczenia alimentacyjne należą do właściwości sądów rejonowych, w przeciwieństwie do spraw rozwodowych. Gdyby zatem jeden z małżonków zdecydowałby się wytoczyć powództwo o zapłatę alimentów skierowane do sądu rejonowego, sąd ten winien przekazać sprawę do sądu rozpoznającemu sprawę rozwodową. W takiej sytuacji sąd może uregulować prawa i obowiązki małżonków w zakresie roszczeń alimentacyjnych na czas trwania sprawy rozwodowej, a zatem jest on uprawniony zabezpieczyć roszczenie małżonka o orzeczenie rozwodu.

Ustosunkowując się zaś do drugiej części pytania, postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód (lub separację), ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. W zakresie, w jakim o alimentach rozstrzygnął sąd w postępowaniu rozwodowym, postępowanie o alimenty ulega z mocy prawa umorzeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: