Przewlekłość sprawy sądowej

Pytanie:

Na początku 2006 r. wniosłem sprawę z powództwa cywilnego do sądu. Sprawa dotyczy robót budowlanych i wad wykonawczych. Do dnia dzisiejszego sprawa jest w toku. Obecnie sprawę prowadzi 4-y sędzia. W międzyczasie zmienił się również biegły sądowy. Kiedy można uznać sprawę za przewlekłą? Czy można złożyć zażalenie i do kogo? Czy z tego tytułu przysługuje odszkodowanie i w jakiej wysokości można go dochodzić? Czy można w jakiś sposób \"przyśpieszyć\" sprawę sądową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z treści opisu sytuacji faktycznej oraz zadanych pytań wnioskujemy, iż dotyczą one zastosowania ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ww. ustawy strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. W praktyce mówi się, iż przepis ten ustanawia prawo do skargi na przewlekłość postępowania.

W razie uwzględnienia przez właściwy sąd skargi na przewlekłość postępowania, na żądanie skarżącego sąd ten może przyznać odszkodowanie w wysokości od 2 000 do 20 000 zł.

Niestety ustawa nie określa jasno kiedy mamy do czynienia z przewlekłością postępowania sądowego. Zgodnie z przepisami ustawy naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki miało miejsce w sytuacji gdy postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty uwzględniając charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

W orzecznictwie NSA pojawił się pewien pogląd, iż sprawę można uznać za przewlekłą, jeżeli jej rozpoznanie trwa dłużej niż 12 miesięcy: Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 r. Nr 179 poz. 1843) nie określa wprost jaki okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy należy uznać za nieuzasadnioną zwłokę. Pewna wskazówka wynika z art. 14 ustawy, który stanowi, że ponowna skarga na przewlekłość postępowania w tej samej sprawie może być wniesiona po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, że co do zasady postępowanie sądowe jest przewlekłe, jeżeli toczy się ponad 12 miesięcy - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego  z dnia 24 lipca 2008 r.  II OPP 20/2008. Naszym zdaniem należy podejść do takiego poglądu z dużą ostrożnością. Należy bowiem pamiętać, iż sprawa sądowa często toczy się przez kilka lat i nie można jej będzie uznać za przewlekłą, jeżeli opóźnienia w jej rozpoznaniu wynikają z przyczyn niezależnych od składu rozpoznającego.

Skargę należy wnieść do sądu właściwego zgodnie z art. 4 ustawy, za pośrednictwem sądu, przed którym toczy się postępowanie i którego skarga dotyczy.

W kwestii przyspieszenia sprawy należy wskazać, iż orzeczenie wydane w wyniku skargi na przewlekłość postępowania może zawierać zalecenia podjęcia przez sąd rozpoznający sprawę odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie zaleceń jest oczywiście zbędne. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i prawnej sprawy.

Niestety nie istnieje inny środek, za pomocą którego można by dyscyplinować sąd rozpoznający sprawę do jej szybszego załatwienia. Wydaje się, iż samo wystosowanie skargi powinno wpłynąć na sąd motywująco.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: