e-prawnik.pl Porady prawne

Współwłasność a niewykonanie zobowiązania

Pytanie:

Jeden ze współwłaścicieli rzeczy ruchomej dokonuje naprawy lub ulepszenia bez zgody i wiedzy drugiego współwłaściciela. Następnie nie płaci wykonawcy. Czy drugi współwłaściciel może odpowiadać solidarnie za długi pierwszego z tytuły umowy (niezależnie od możliwego roszczenia wykonawcy o bezpodstawne wzbogacenie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Współwłasność a niewykonanie zobowiązania

7.5.2012

Jedną z podstawowych zasad prawa cywilnego jest to, że umowa wiąże jedynie jej strony i nie rozciąga się na osoby trzecie. Oznacza to, że wykonawca nie może występować z roszczeniem o zapłatę do podmiotu, z którym nie łączy go stosunek zobowiązaniowy. Solidarność dłużników powinna zawsze być wyraźna i wynikać z umowy lub z przepisów prawa. Tymczasem w omawianej sytuacji umowę zawierał jedynie jeden ze współwłaścicieli, natomiast ustawa nie wprowadza solidarnej odpowiedzialności za długi związane z rzeczą wspólną wyłącznie z uwagi na sam fakt bycia współwłaścicielami. W efekcie współwłaściciel, który nie zawierał umowy, nie będzie odpowiadał solidarnie z jej tytułu.

Niezależnie od powyższego, Kodeks cywilny w art. 207 mówi, iż współwłaściciele ponoszą wspólnie wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną stosownie do wielkości udziałów. Przepis ten reguluje jednak stosunki wewnętrzne między nimi. Innymi słowy, poniesienie nakładów przez jednego ze współwłaścicieli uprawnia go do żądania od pozostałych zapłaty na podstawie art. 207 k.c.

W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2003 r. (sygn. akt V CK 141/02) stwierdzono, że: "Na podstawie art. 207 k.c. współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną, pokryte chociażby przez jednego ze współwłaścicieli, a zatem współwłaścicielowi, który je poniósł, służy roszczenie o zapłatę (o refundację) w stosunku do pozostałych. Na tej podstawie współwłaściciele ponoszą wydatki uzgodnione według wymagań reżimu prawnego zarządu rzeczą wspólną, a więc według zasad art. 201 k.c., a wypadku czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu według zasad art. 199 k.c.". Wynika stąd, że jeśli wydatek nie stanowił czynności zachowawczej (nie była to np. naprawa), a pozostali współwłaściciele (albo przynajmniej połowa liczona według udziałów przy czynnościach zwykłego zarządu) sprzeciwiają się jego dokonaniu, to nie można ich obciążać nieuzgodnionymi kosztami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ