Zakładowa komisja pojednawcza a Kodeks pracy

Pytanie:

W jakim celu tworzona jest zakładowa komisja pojednawcza, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 244 k.p. w celu polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy mogą być powoływane komisje pojednawcze. Zakładowa komisja pojednawcza jest to fakultatywnie tworzony w zakładzie pracy organ, do którego mogą zwracać się pracownicy o przeprowadzenie mediacji w wypadku powstania sporu z pracodawcą o roszczenia pracownika ze stosunku pracy. Komisje pojednawcze mogą być tworzone we wszystkich zakładach pracy. Powołanie zakładowej komisji pojednawczej wymaga zgodnej woli pracodawcy i załogi zakładu pracy. Treść ugody, tak jak każdej umowy, może być kształtowana tylko w wyznaczonych prawem granicach swobody umów. Art. 353 [1] k.c. stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zgodnie z art. 58 k.c. czynność prawna, która jest sprzeczna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego, jest nieważna (J. Skoczyński, op.cit.). Przepis formalnie nie obejmuje sprzeczności ugody ze słusznym interesem pracownika oraz ugody stanowiącej obejście prawa. Nie znaczy to jednak, że komisja pojednawcza nie uwzględnia tych okoliczności, zwłaszcza wobec regulacji art. 256, zgodnie z którą pracownik może żądać uznania ugody za bezskuteczną w wypadku, gdy narusza ona jego słuszny interes. Z powyższego wynika, że efektem działania komisji pojednawczej może być doprowadzenie do zawarcia dobrowolnej ugody przez skonfliktowane strony. Stąd komisja ta nie może w żadnym zakresie narzucić rozstrzygnięcia stronom.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: