skarga na bezczynność ANR

Pytanie:

Wysłałem prośbę o informację publiczną do agencji nieruchomości rolnych. Nie otrzymałem odpowiedzi. Chciałem złożyć skargę do WSA na bezczynność.Czy przy skardze do sądu muszę wcześniej wezwać organ do podjęcia czynności? Jeśli tak w jakiej formie (który przepis o tym mówi)? Kto jest organem w przypadku agencji nieruchomości rolnych i który sąd jest właściwy do rozpoznania skargi?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: skarga na bezczynność ANR

Jak wskazuje ustawa o dostępie do informacji publicznej:

Art.10.1.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2.Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Porady prawne

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Trzeba również pamiętać, że nie wszystkie informacje są „informacjami publicznymi” w rozumieniu ustawy. W tym względzie należy posiłkować się art 6 powyższej ustawy.

Przy rozumieniu pojęcia „bez zbędnej zwłoki” warto posłużyć się opinią doktryny prawniczej: „Przepis art. 13 u.d.i.p. ustanawia zasadę udostępniania informacji publicznej na wniosek bez zbędnej zwłoki. Należy przyjąć, iż pojęcie "bez zbędnej zwłoki" nie jest tożsame z pojęciem "niezwłocznie", użytym w art. 10 ust. 2 u.d.i.p. (...)Wymaga podkreślenia, iż przepis art. 13 ust. 1 u.d.i.p. przewiduje w zakresie wyznaczenia czasu realizacji obowiązku udzielenia informacji publicznej konstrukcję analogiczną do wprowadzonej przepisem art. 35 § 1 k.p.a., który odnosi się do wszelkich spraw załatwianych w trybie unormowanym w k.p.a. Oznacza to, iż określony w art. 13 ust. 1 u.d.i.p. 14-dniowy termin na udzielenie informacji publicznej, istotnie krótszy od terminu miesięcznego wskazanego w art. 35 § 3 k.p.a., ma charakter instrukcyjny. Jego upływ nie rodzi ze sobą żadnych materialnoprawnych konsekwencji, a jedynie umożliwia wniesienie środków mających na celu zdyscyplinowanie podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych, które pozostają w stanie bezczynności” (Sergiusz Szuster, Komentarz do art.13 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

W przedmiocie uprzedniego wezwania do podjęcia czynności to orzecznictwo wskazuje, iż nie jest ono konieczne. Tak NSA: „Skarga na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej może być ona wniesiona do sądu administracyjnego bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa.” (Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2010 r., o sygnaturze: I OSK 646/10). W związku z powyższym pomijamy analizę odnośnie organu wyższego stopnia.

Jeśli chodzi o właściwość sądu to prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wskazuje:

Art.13.§1.Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§2.Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

§3.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Właściwość WSA należy więc ustalić zgodnie z §2. Jeśli np. jest to oddział terenowy ANR, właściwym powinien być WSA na obszarze którego swe zadania publiczne wykonuje dany oddział.

Z poważaniem

zespół e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Na czynności komornika przysługuje bez względu na rodzaj czynności skarga do sądu rejonowego. Skarga ta przysługuje we wszystkich wypadkach naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego w jego części dotyczącej oczywiście postępowania egzekucyjnego. Jest to więc środek zaskarżenia (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie (...)

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Gdy ustanie bezczynność organu, postępowanie przed sądem należy umorzyć

Prezesa NSA złożył wniosek o wyjaśnienie, czy przepis art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.) może stanowić podstawę umorzenia postępowania sądowego w sytuacji, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu, organ ten wyda akt lub dokona (...)

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Podstawa prawna Przepisy regulujące skargę kasacyjną w postępowaniu sądowoadministracyjnym umieszczone zostały w Rozdziale I Działu IV ustawy z 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwana dalej ustawą. Ponadto, jeżeli nie ma szczególnych przepisów (...)

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

Jak zaskarżyć decyzję administracyjną do sądu?

  Kto może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Uprawnionym do wniesienia skargi jest: każdy, kto ma w tym interes prawny (skarga musi więc dotyczyć jego „własnej sprawy administracyjnej”, czyli przewidzianej w przepisach prawa administracyjnego (...)

Sądy UE

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni (...)

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Leniwi urzędnicy szybciej poniosą karę

Zobacz jak walczyć o swoje prawa na nowych zasadach. Od jutra będzie łatwiej poskarżyć się na zbyt długie załatwianie spraw. Teraz droga do ukarania urzędów, które nie chcą zająć się naszą sprawą lub przeciągają jej załatwienie, jest skomplikowana i długotrwała. Jeżeli (...)

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Wyrok sądu administracyjnego. Co zrobić, gdy organ nie wykonuje orzeczenia sądowego?

Kiedy sąd wydaje wyrok?Wyrok sądu administracyjnego orzekającego w sprawie wydawany jest po zamknięciu rozprawy, na posiedzeniu sądu, na którym rozprawę zamknięto. Jeżeli sąd zamknął rozprawę istnieje jednak możliwość jej ponownego otwarcia. W szczególności rozprawa powinna (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest możliwe wpisanie w polskim akcie stanu cywilnego zamiast ojca dziecka, "rodzica", który nie jest mężczyzną, gdyż taka transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego - uznał NSA. Nie można uzależniać uzyskania przez obywatela polskiego (...)

Bezczynność organu musi istnieć w chwili orzekania

Bezczynność organu musi istnieć w chwili orzekania

M.S. w swej skardze zarzuciła, że Minister Gospodarki od 8 miesięcy nie rozpatruje jej wniosku, mimo skarg skierowanych  do Premiera. Odpowiadając na skargę, Minister Gospodarki wniósł o jej oddalenie oraz poinformował, że wydał decyzję, której uwierzytelnioną fotokopię (...)

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Złożysz skargę bez wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa

Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw miała na celu przede wszytkim usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Wprowadzone (...)

Organ nie może oceniać, czy skarga do sądu jest dopuszczalna

Organ nie może oceniać, czy skarga do sądu jest dopuszczalna

Strona wniosła skargę na bezczynność zarządu pewnej spółki akcyjnej. Zarząd uznał, że nie jest organem administracji publicznej, dlatego nie przekazał skargi do sądu administracyjnego. Z tego powodu wojewódzki sąd administracyjny wymierzył zarządowi grzywnę w wysokości 1.000 (...)

Bezczynność organu podczas zawieszonego postępowania

Bezczynność organu podczas zawieszonego postępowania

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sytuacji gdy postępowanie jest zawieszone, stronie służy skarga na bezczynność, jeżeli organ nie wydaje postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania, mimo oczywistego ustania przyczyny jego zawieszenia po wyczerpaniu przewidzianego trybu (...)

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

W jakich terminach powinny być załatwiane sprawy podatkowe?

Terminy na załatwienie spraw w pierwszej instancji Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić:  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca,  a sprawy szczególnie (...)

Więcej skarg na bezczynność urzędników

Więcej skarg na bezczynność urzędników

Z każdym rokiem do sądów wpływa coraz więcej skarg na brak działań organów administracji. Tylko w sprawach podatkowych w 2011 r. wpłynęło 239 skarg na bezczynność i przewlekłość działania. Jeszcze w 2010 roku było ich 188 – donosi Gazeta Prawna. W porównaniu z poprzednimi latami (...)

Skarga na bezczynność urzędu

Skarga na bezczynność urzędu

Skarga na bezczynność urzędów ma bronić przed ich opieszałością. Tymczasem w ubiegłym roku na 56 tys. skarg do WSA tylko 2800 dotyczyło bezczynności. Istota bezczynności - jak wyjaśnia Magdalena Bosakirska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - polega na tym, że organ (...)

Skargę do sądu administracyjnego należy wnieść za pośrednictwem organu

Skargę do sądu administracyjnego należy wnieść za pośrednictwem organu

Skargę na decyzję organu administracyjnego do sądu administracyjnego należy wnieść za pośrednictwem tego organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). (...)

Skarga na bezczynność KRRiT, wniosek o kuratora dla Polskiego Radia

Skarga na bezczynność KRRiT, wniosek o kuratora dla Polskiego Radia

Minister Skarbu Państwa, jako jedyny właściciel Spółki Polskie Radio S.A postanowił przeciwdziałać niepokojącej sytuacji w jej organach. Obawy budzi przede wszystkim niemożność funkcjonowania rady nadzorczej, co prowadzi do paraliżu wielu działań Spółki. Od 30 stycznia 2008 (...)

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

W którym sądzie należy wszcząć postępowanie sądowoadministracyjne?

  Jakie są rodzaje sądów administracyjnych? Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są: wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny. Wojewódzkie sądy administracyjne mają swoje siedziby w miejscowościach, w których swoje (...)

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Wpis od skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego prawo pomocy

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Wpis stosunkowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu

Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej (...)

Bezczynność organu i grzywna

Bezczynność organu i grzywna

Przeczytałem u Państwa na stronie artykuł: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/leniwi-urzednicy-szybciej-poniosa-kare.html wynika z niego, że wraz z wniesieniem skargi do WSA na bezczynność (...)

Skarga na bezczynność organu administracyjnego

Skarga na bezczynność organu administracyjnego

Ze względu na to, że organ administracji publicznej nie załatwił skargi powszechnej wniesionej w interesie publicznym oraz nie wyznaczył nowego terminu jej załatwienia w trybie art. 36 par. 1 w zw. (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Bezczynność organu a odszkodowanie

Bezczynność organu a odszkodowanie

W odpowiedzi na moją skargę na wójta odnośnie nie przekazania mojego pisma z dnia 9 czerwca 2008r. wg właściwości do starostwa, postanowieniem z dnia 30 lipca 2008r. SKO uznało pozostawanie organu (...)

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Dwa miesiące temu skierowałem skargę do rady powiatu na bezczynność starosty w sprawie nie wydania przez niego zaświadczenia o dacie wybudowania i fakcie istnienia od czasów przed wojennych mojego (...)

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

Zostało złożone zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a. do organu naczelnego na bezczynność organu wojewódzkiego. Organ naczelny po upływie miesiąca po otrzymaniu akt sprawy z organu skarżonego (...)

Skarga na decyzje SKO

Skarga na decyzje SKO

W pewnej kwestii Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą wójtowi gminy wszcząć sprawę z urzędu doprowadzającą do ukarania sprawcy podając sposób wykonania takiej (...)

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Czy zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa) wnosi się bezpośrednio do organu wyższego stopnia czy też do skarżonego organu w celu przekazania sprawy organowi wyższego stopnia a więc (...)

Stan faktyczny przy orzeczeniach administracji

Stan faktyczny przy orzeczeniach administracji

Zdarza się, że organ (np. prezydent miasta) w postępowaniu administracyjnym niesłusznie wzywa stronę do złożenia jakiegoś dokumentu pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania (art. 64. par. (...)

Skarga z działu VIII k.p.a.

Skarga z działu VIII k.p.a.

W trybie art. 37 K.p.a. złożyłem zażalenie do Min. Infrastruktury na bezczynność GDDKiA i wniosek o wyznaczenie mu dodatkowego terminu na załatwienie sprawy. Po dwóch miesiącach, z uwagi na brak (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Skarga do sądu na bezczynność urzędników

Skarga do sądu na bezczynność urzędników

Chcę złożyć skargę na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy powinienem najpierw taką skargę kierować do wyższej instancji tj. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, (...)

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

Doszło do przewlekłości postępowania przed komornikiem. Czy skargę należy wysłać w 2 egzemplarzach tak jak każdy pozew, czy też wystarczy w jednym. Czy jakiś sposób precyzuje to ustawa? Na (...)

FORUM PRAWNE

Skarga na bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu Witam, złożyłam skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na bezczynność Powiatowego Inspektora NB. Skarga został uznana, jednakże PINB dalej nic nie (...)

Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera.

Skarga do Premiera na bezczynność urzędników Kancelarii Premiera. Dzień dobry, Proszę o poradę jak złożyć skargę do Premiera na urzędników jego kancelarii. Rzeczy polega na tym, że złożyłem (...)

Skarga za bezczynność

Skarga za bezczynność Do jakiego organu skierować skargę na bezczynność organu administracji państwowej? Czy będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzki Sąd Administracyjny? Jaka (...)

SKARGA NA KOMORNIKA

SKARGA NA KOMORNIKA Sprawe do komornika zlozylam w 2002 roku ponieważ dłużnik nie płacił alimetów. Od początku komornik mnie ignorował... Obecnie pobieram alim. z Zusu Przykłady: 1. Podawałam (...)

Skarga do Strasburgu

Skarga do Strasburgu Poszukuje osoby celem wymiany doświadczeń, która składała skargę do Strasburga na bezczynność organu państwowego w przedmiocie zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielą (...)

skarga do strasburga

skarga do strasburga Poszukuje osoby celem wymiany doświadczeń, która składała skargę do strasburga na bezczynność organu państwowego w przedmiocie zwrotu nieruchomości prawowitym właścicielą (...)

SKARGA DO NSA

SKARGA DO NSA Złożyłem skargę do NSA na bezczynność organu wyczerpawszy środki odwoławcze dopełniłem prawie wszystkie wymogi skargi wymienione w art. 37 ustawy o NSA nie podałem tylko adresu (...)

małżonek współwłaściciela utrudnia życie

małżonek współwłaściciela utrudnia życie Na posesji z dwoma domami jest dwóch współwłaścicieli, których jest to majątek osobisty, gdyż odziedziczyli ją w spadku po rodzicach i umownie (bo (...)

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA...

POŚWIADCZENIE NIEPRAWDY PRZEZ URZĘDNIKA... Witam. Będę b.wdzięczna, jeżeli ktoś zechciałby mi pomóc i wskazać co mogę zrobić w następującej sprawie: 10 lat temu Powiatowy Inspektor Nadzoru (...)

skarga na bezczynność wojewody do WSA czy do GINB?

skarga na bezczynność wojewody do WSA czy do GINB? Witam,odwołałem się do wojewody mazowieckiego od decyzji przydenta mst. W-wy.Minęły 4 miesiące a ja nie mam decyzji czy moje odwołanie jest zasadne (...)

Porady prawne