Zmiana ustawy o sporcie

23.11.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Celem ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o sporcie jest umożliwienie tworzenia polskich związków sportowych w tzw. sportach nieolimpijskich.

Dzięki nowelizacji ustawy o sporcie łatwiejsze stanie się uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zmiany są odpowiedzią na postulaty organizacji sportowych i dotyczyć będą takich dyscyplin jak m.in. ju-jitsu, kendo, kick-boxing.

Porady prawne

Co przewiduje nowelizacja?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem utworzenia polskiego związku sportowego jest przynależność do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Nowelizacja ma ułatwić organizacjom uzyskanie statusu polskiego związku sportowego. Zakłada zwiększenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który – w drodze rozporządzenia – będzie mógł rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność umożliwi ubieganie się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy. 

Omawiana ustawa wprowadza dodatkową przesłankę utworzenia polskiego związku sportowego. Minister Sportu będzie mógł określić, w drodze rozporządzenia, w sportach, w których nie działają międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody ministra na utworzenie polskiego związku sportowego. Kryteria zamieszczenia międzynarodowej federacji sportowej w wykazie to wysoka popularność, poziom rozwoju danego sportu, zasięg działania międzynarodowej federacji sportowej oraz udział w walce z dopingiem w sporcie. W przypadku, gdy Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał inną międzynarodową federację sportową działającą w tym samym sporcie lub gdy międzynarodowa federacja sportowa przestała spełniać wskazane wyżej kryteria jest ona wykreślana z rejestru. Następstwem wprowadzenia dodatkowej przesłanki utworzenia polskiego związku sportowego jest zmiana przepisu dotyczącego obowiązku przynależności polskiego związku sportowego do międzynarodowej federacji sportowej oraz przepisu dotyczącego utraty statusu polskiego związku sportowego, w przypadku gdy związek nie należy do właściwej federacji sportowej (staje się on związkiem sportowym działającym w formie związku stowarzyszeń).

Minister sportu będzie mógł przedstawiać wykaz organizacji międzynarodowych, niebędących na liście MKOl, do których przynależność umożliwi starania o utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu wszelkich innych kryteriów. Minister, przygotowując wykaz, będzie brał pod uwagę np. aktywny udział organizacji w walce z dopingiem, jej zasięg działania oraz popularność i poziom rozwoju danego sportu. Nadanie organizacjom statusu polskiego związku sportowego pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa zawodników uczestniczących w rywalizacji.

Nowelizacja wprowadza ponadto regulację, na podstawie której minister sportu może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie, uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które została już nagrodzona. Regulacja ta będzie stosowana do osiągnięć sportowych uzyskanych od dnia 6 kwietnia 1996 r.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 4 grudnia 2019 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne