e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum artykułów - Strona 62

 • 7.2.2005

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie mimo pozorów, które wynikają z nazewnictwa jest instytucją dość prostą w swej konstrukcji. Polega na tym, że osoba, która domaga się udzielenia kredytu przez bank jako zabezpieczenie jego spłaty przenosi bankowi własność np. samochodu. Do (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Co możesz (...)

 • 4.2.2005

  Co nowego w pożyczkach i kredytach studenckich, czyli jak je zdobyć w tym roku akademickim?

  Od 8 września 2004 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydane 1 września w sprawie szczegółów dotyczących kredytów i pożyczek studenckich. Co nowego niesie to szczegółowe uregulowanie dla uczących się? Jakie są warunki uzyskania pożyczek (...)

 • 4.2.2005

  Zasady ogólne prawa bankowego

  Przepisy dotyczące funkcjonowania banków w Polsce zostały zawarte w ustawie Prawo bankowe. Ten akt prawny reguluje podstawowe prawa i obowiązki banków, a także uprawnienia i obowiązki klientów banków. Zgodnie z ustawą, bank może być utworzony tylko jako spółka akcyjna (z wyjątkiem banków (...)

 • 4.2.2005

  Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

  Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji - sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego z sukcesem funkcjonuje na gruncie prawa upadłościowego i z tego względu ustawodawca wprowadził (...)

 • 4.2.2005

  Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji polega na zaspokajaniu egzekwującego wierzyciela z dochodu uzyskiwanego z prowadzonej (...)

 • 4.2.2005

  Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich występujących (...)

 • 3.2.2005

  Składki na ZUS w przypadku zleceniobiorców, menedżerów i wykonujących dzieło

  W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opłaca się 4 rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składkę zdrowotną, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W przypadku pracowników, których stosunki pracy (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Istnieją przypadki, w których egzekucja zmierza do wydobycia rzeczy, które znajdują się we władaniu dłużnika. W sytuacji, gdy rzecz znajduje się we władaniu osoby trzeciej, a nie dłużnika, osobie takiej można rzecz odebrać, pod warunkiem, że zgodzi się na jej wydanie. Jeżeli (...)

 • 3.2.2005

  Powództwo przeciwegzekucyjne opozycyjne, czyli jak bronić się przed niezgodną z prawem egzekucją (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Niestety nie zawsze wszczęte postępowanie egzekucyjne jest zgodne z prawem. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje na tę okoliczność 2 rodzaje powództw, które mają być środkiem obrony dłużnika i osoby trzeciej. Porada dotyczy pierwszego z nich, czyli tzw. powództwa opozycyjnego, przysługującego (...)

 • 3.2.2005

  Powództwa przeciwegzekucyjne ekscydencyjne - kto jest uprawniony do jego wytoczenia? (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Niestety nie zawsze wszczęte postępowanie egzekucyjne jest zgodne z prawem. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje na tę okoliczność 2 rodzaje powództw, które mają być środkiem obrony dłużnika i osoby trzeciej. Porada dotyczy drugiego z nich, czyli tzw. powództwa ekscydencyjnego, (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych

  Egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest egzekucją świadczeń pieniężnych i przeprowadza się ją w sposób typowy dla egzekucji świadczeń alimentacyjnych właśnie. Jednak z racji swojej przede wszystkim doniosłości społecznej wykazuje pewne odrębności, które to maja zapewnić (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z ruchomości

  Egzekucja z ruchomości jest tzw. sposobem zaspokajającym egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucję z ruchomości przeprowadza komornik sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości podlegające egzekucji. Możliwym jest jednak dokonanie wyboru komornika. Możliwość taką wierzyciel. (...)

 • 3.2.2005

  Jakie opłaty może pobierać komornik?

  Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i inne czynności, których dokonuje. W zależności od rodzaju spraw są to opłaty bądź stosunkowe bądź stałe. Nie ma tu jednak żadnej dowolności, wysokośc opłat "komorniczych" określona została ustawowo. W jakich wypadkach komornik (...)

 • 3.2.2005

  Wyjawienie majątku - pomoc w postępowaniu egzekucyjnym (stan prawny aktualny do dnia 4 lutego 2005 r.)

  Wyjawienie majątku ma charakter pomocniczego środka egzekucji. Z cała pewnością nie prowadzi ono bezpośrednio do zaspokojenia wierzyciela. Posiada jednak inną cechę będącą w egzekucji sporą zaletą dzięki przeprowadzeniu postępowania o wyjawienie majątku możliwe jest stworzenie warunków (...)

 • 3.2.2005

  Czy egzekucja jest dopuszczalna bez względu na Twoją sytuację finansową i życiową?

  Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje co do zasady na wniosek wierzyciela, który posiada ważny tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. W sprawach, które mogą być w postępowaniu nieprocesowym wszczęte z urzędu a także w sprawach alimentacyjnych egzekucja (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z wynagrodzenia za pracę - jak przebiega?

  Egzekucja, która jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę jest chyba jednym z najczęstszych i najpopularniejszych sposobów przeprowadzania postępowania egzekucyjnego gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna. Jest pewien szczególny rodzaj egzekucji z wierzytelności uregulowany jednak odrębnie z racji (...)

 • 3.2.2005

  Tytuł wykonawczy - twoja podstawa do wszczęcia egzekucji

  Egzekucję można wszcząć na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Uzyskanie tytułu wykonawczego poprzedzone jest jednak pewną procedurą. Co to jest tytuł egzekucyjny? Tytułem egzekucyjnym jest dokument urzędowy, który (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. (...)

 • 3.2.2005

  Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

  Egzekucja nie jest przyjemnym zjawiskiem i to zarówno dla wierzyciela jak również - a może zwłaszcza - dla dłużnika. W poradzie tej staramy się wyjaśnić z jakich przedmiotów może poszukiwać zaspokojenia wierzyciel. Z drugiej strony główny cel jaki przyświeca poradzie, (...)

 • 3.2.2005

  Jak uchronić się przed bezskuteczną egzekucją - czyli zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Sposób, w jaki możemy żądać zabezpieczenia przysługującego nam roszczenia zależy przede wszystkim od jego charakteru. Wśród roszczeń najdonioślejszą rolę odgrywają roszczenia pieniężne. Przedmiotem tego typu roszczeń jest oznaczona suma pieniężna, którą wierzyciel (...)

 • 3.2.2005

  Możesz zaplanować leczenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)! Zapłaci za to NFZ

  Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa członkowskiego UE (Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, (...)

 • 3.2.2005

  Co się dzieje z moim mieszkaniem, gdy spółdzielnia znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości?

  Skutkiem likwidacji bądź ogłoszenia upadłości spółdzielni jest utrata przez nią bytu prawnego. Krótko można powiedzieć, że spółdzielnia przestaje wówczas istnieć. Jest rzeczą oczywistą, że również członkostwo osób w niej zrzeszonych ustaje z (...)

 • 3.2.2005

  Jak zabezpieczyć roszczenia niepieniężne? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej ochrony każdemu, jeżeli tylko tego wymaga ochrona jego praw. Nie ma przy tym znaczenia w jakim trybie rozpoznawana jest konkretna sprawa, procesowym, nieprocesowym czy przed sądem polubownym. Uprawniony może żądać (...)

 • 3.2.2005

  Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia? (ze zmianami od 5 lutego 2005 r.)

  Podstawowym celem postępowania zabezpieczającego jest udzielenie natychmiastowej i tymczasowej ochrony prawnej podmiotom uprawnionym. Postępowanie zabezpieczające ze swego założenia ma być postępowaniem pomocniczym w stosunku do innych rodzajów postępowań uregulowanych w kodeksie postępowania (...)

 • 1.2.2005

  Ochrona danych osobowych usługobiorcy usług świadczonych drogą elektroniczną

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególny reżim prawny dotyczący przetwarzania danych osobowych usługobiorców. Naczelnym aktem prawnym dotyczącym tej materii pozostaje ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Jednakże przepisy tej ustawy znajdą (...)

 • 1.2.2005

  Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

  Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie (...)

 • 1.2.2005

  Opłaty za korzystanie ze środowiska - kto i gdzie powinien je odprowadzać i czy można się z nich zwolnić?

  Nie jest tajemnicą, że z prowadzeniem przedsiębiorstwa związanych jest całe mnóstwo spraw dodatkowych załatwianych w różnych urzędach, których pozbycie się jest czasochłonne, niekiedy trudne czy nawet niemożliwe, zawsze dla przedsiębiorcy uciążliwe. Wśród urzędów najczęściej zapewne (...)

 • 31.1.2005

  Jakie prawa przysługują Ci z racji przynależności do spółdzielni oraz jakie ciążą na Tobie obowiązki?

  Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Z podanej definicji spółdzielni wynika, iż działania jakie ona podejmuje są (...)

 • 31.1.2005

  Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

  Pozytywna odpowiedź na zadane w poradzie pytanie mogłaby uratować niejedno przedsiębiorstwo przed komornikiem, upadłością i zakończeniem działalności. Wtedy jednak raban podnieśliby ci, którzy tak gospodarują, że zawsze na tę uciążliwą daninę znajdą środki i podatek odprowadzą - (...)

 • 27.1.2005

  Obowiązek zawarcia umowy z Funduszem Emerytalnym, zasady rozliczeń pomiędzy ZUS a OFE

  Działalność Funduszu Emerytalnego polega na gromadzeniu środków pieniężnych i ich lokowaniu, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Głównym organem funduszu jest towarzystwo emerytalne, które tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarządza (...)

 • 27.1.2005

  Ubezpieczenie społeczne pracowników - podstawa wymiaru składki

  Wszyscy pracownicy (z wyjątkiem prokuratorów) zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Obowiązek zgłoszenia pracowników do tych ubezpieczeń (...)

 • 27.1.2005

  Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia i terminy zgłoszeń

  W przypadku ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia osoby, która podlega ubezpieczeniu obowiązkowo powstaje z mocy prawa, tzn. nie zależy od tego, czy ktoś chce, czy nie chce być ubezpieczonym. Taki obowiązek powstaje między innymi w przypadku zawarcia umowy o pracę - pracownik podlega (...)

 • 27.1.2005

  Obowiązek ubezpieczenia społecznego pracowników

  Wszyscy pracownicy zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, do którego zaliczamy ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Z obowiązku tego wyłączeni są prokuratorzy - od ich wynagrodzenia nie odprowadza się składek (...)

 • 27.1.2005

  Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu

  W przypadku ubezpieczenia wypadkowego, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa jedynie podmioty, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustawa nie przewiduje dodatkowo dobrowolnego ubezpieczenia wypadkowego. Kto podlega ubezpieczeniu wypadkowemu? Ubezpieczenie wypadkowe (...)

 • 27.1.2005

  Zasady finansowania składki na ubezpieczenie wypadkowe

  Ubezpieczenie wypadkowe jest ujednym z rodzajów ubezpieczenia społecznego. Jako jedyne, ubezpieczenie to możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadzie obligatoryjności. Nie można zostać objętym ubezpieczeniem wypadkowym na swój wniosek. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają osoby, które objęte (...)

 • 27.1.2005

  Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - konsekwencje

  Od 1 maja 2004 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie zasiłków rodzinnych, które uregulowane są w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Ustawa ta na nowo określa sytuacje, kiedy osoba, która pobrała świadczenie, do którego nie była uprawniona, winna je zwrócić. (...)

 • 27.1.2005

  Najniższa i najwyższa renta z tytułu niezdolności do pracy

  Aby świadczenie można było w przyszłości w ogóle otrzymać należy spełnić dwie podstawowe przesłanki jakimi są podleganie ubezpieczeniu z tytułu niezdolności oraz opłacanie składki na takowe ubezpieczenie. Składka pełni tutaj rodzaj ceny za gwarancję jaką jest przyszłe świadczenie. (...)

 • 27.1.2005

  Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Dlatego też ze względu na stan zdrowia i możliwość wykonywania pracy (...)

 • 27.1.2005

  Podstawa wymiaru renty

  Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających (...)

 • 27.1.2005

  Okresy niezbędne do ustalenia renty

  Okresy nieskładkowe są uwzględniane w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych. Przy ustalaniu prawa do renty, niektóre okresy uwzględniane są w podwójnej wysokości. Można tu wymienić np. działalność kombatancką oraz działalność (...)

 • 27.1.2005

  Od 16 września 2004 r. rzadsze podwyżki dla emerytów i rencistów

  Od 16 września 2004 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ma ona duże znaczenia dla wszystkich tych, którzy już pobierają emerytury i renty. Nie będzie już corocznej waloryzacji. Będzie ona przeprowadzana wtedy, gdy inflacja w okresie od roku ostatniej waloryzacji (...)

 • 27.1.2005

  Kiedy może zostać orzeczona niezdolność do pracy? (stan prawny do 1 stycznia 2004 r.)

  Pojęcie niezdolności do pracy ma bardzo duże znaczenie dla świadczeń wypłacanych z FUS. Powodem tego jest oczywiście renta z tytułu niezdolności do pracy. Dal tego świadczenia, jak sama nazwa wskazuje, niezdolność do pracy jest podstawową i niezbędną przesłanką wypłaty renty. Kiedy (...)

 • 27.1.2005

  Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

  Procedura wypłaty świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewne szczególnie interesująca dla samych uprawnionych. I słusznie. Bowiem świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń. Kiedy możemy spodziewać się wypłaty świadczeń (...)

 • 27.1.2005

  A co jeśli przysługuje Ci kilka świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Zbieg prawa do kilku świadczeń z FUS

  Nie sposób uniknąć i takich sytuacji, gdy jednej osobie przysługiwałoby kilka świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dla takich właśnie sytuacji ustawodawca stworzył pewne „reguły kolizyjne”. Zasada jest taka, że w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń (...)

 • 25.1.2005

  Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo po przepracowaniu określonego czasu prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar (okres) urlopu jest uzależniony w stosunku do pracownika dwoma co do zasady czynnikami. Są to mianowicie okres zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. Instytucje przesunięcia (...)

 • 25.1.2005

  Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

  Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Prawo do tego ma zatem każdy pacjent. Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powinna umieścić w widocznym miejscu (...)

 • 25.1.2005

  Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

  Przez długi czas podstawowym ograniczeniem w zakresie rozporządzania spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu była konieczność uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowej przez nabywcę takiego prawa. Warunkiem skuteczności przeniesienia spółdzielczego własnościowego (...)

 • 24.1.2005

  Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

  Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Niezależnie od tego, czy jest to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy też spółdzielcze (...)

 • 21.1.2005

  Twoje okresy nieskładkowe

  Okresy nieskładkowe podobnie jak składkowe mają bardzo duże znaczenie w systemie ubezpieczeń społecznych. Powodem tego jest treść przepisu ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zgodnie z którym przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości uwzględnia się zarówno (...)

1

...

60

61

62

63

64

...

69