e-prawnik.pl Porady prawne

Artykuły dotyczące prawa cywilnego - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • 24.2.2018

  Co to jest leasing?

  Leasing jest rodzajem umowy, a znajduje zastosowanie głównie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jego istota polega na tym, że jedna ze stron umowy (leasingodawca, finansujący) zobowiązuje (...)

  Co to jest leasing?
 • 3.10.2012

  Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

  W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki. (...)

  Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii
 • 22.8.2012

  W jakiej formie należy zawierać umowy?

  Podstawową zasadą polskiego prawa jest swoboda wyboru formy umowy. Oznacza to, że strony zawierając umowę mogą zawrzeć ją w formie ustnej, pisemnej, aktu notarialnego itd. Wymagane jest tylko zachowanie, (...)

  W jakiej formie należy zawierać umowy?
 • 12.7.2012

  Na czym polega leasing pracowników?

  Jakie możliwości pozyskiwania pracowników ma pracodawca? Czy musi z pracownikiem podpisywać umowę o pracę nawet wtedy, gdy chce zatrudnić pracowników na krótki czas? Jakie perspektywy (...)

  Na czym polega leasing pracowników?
 • 18.6.2012

  Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną

  Jak kodeks pracy charakteryzuje stosunek pracy? W art. 22 Kodeksu pracy w § 1 stwierdzono, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju (...)

  Zakaz zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną
 • 24.5.2012

  Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być (...)

  Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia
 • 27.4.2012

  Jak ustanowić zastaw rejestrowy?

  W celu ustanowienia zastawu rejestrowego konieczne jest zawarcie umowy - obowiązkowo na piśmie (w przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna) oraz wpis do rejestru. Na jej podstawie ustanawia się na (...)

  Jak ustanowić zastaw rejestrowy?
 • 25.4.2012

  Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Porada ta zawiera podstawowe wiadomości kierowane do przedsiębiorców, którzy zorganizowali swoją działalność w oparciu o umowy, które zawierane są nie w ramach bezpośredniego (...)

  Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość
 • 24.4.2012

  Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

  Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość (...)

  Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych
 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

  Przyrzeczenie publiczne
 • 23.3.2012

  Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi kształtują się inaczej w przypadku działalności przedsiębiorstwa dokonującego sprzedaży rzeczy osobie fizycznej, gdy jest ona konsumentem i inaczej (...)

  Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką
 • 27.2.2012

  Umowa o dzieło - odpowiedzialność wykonawcy

  Umowa o dzieło jest jedną z częściej zawieranych umów w życiu codziennym. Dzieło może przybrać różny charakter np. budowa lub remont domu, założenie instalacji, namalowanie obrazu. (...)

  Umowa o dzieło - odpowiedzialność wykonawcy
 • 22.2.2012

  Faktoring - istota i zastosowanie

  Spośród wielu nowych typów umów, które znajdują szerokie zastosowanie w naszym systemie prawnym, factoring jest instytucją mało znaną i niedocenianą przez przedsiębiorców. Umowa factoringu (...)

  Faktoring - istota i zastosowanie
 • 22.10.2013

  Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

  W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu cywilnego (...)

  Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy
 • 24.1.2012

  Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

  Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie (...)

  Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa
 • 27.12.2011

  Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?

  Osoby, którym spółdzielnie lub gminy umorzyły zaległości czynszowe mają wątpliwości co do tego, czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. (...)

  Czy umorzony czynsz podlega opodatkowaniu PIT?
 • 10.12.2011

  Czy kara umowna podlega VAT?

  Instytucja kary umownej została uregulowana w art. 483 Kodeksu cywilnego i należy ją rozumieć jako rodzaj sankcji cywilnoprawnej zastrzeżonej na wypadek szkód powstałych w wyniku niewykoniania (...)

  Czy kara umowna podlega VAT?
 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. (...)

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem
 • 10.11.2011

  Jak zabezpieczyć płatność ceny?

  Gdy strona umowy zobowiązana będzie do zapłaty ceny w przyszłości, wtedy występuje ryzyko, że wierzyciel zapłaty się nie doczeka. Istnieją różne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. (...)

  Jak zabezpieczyć płatność ceny?
 • 9.10.2011

  Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

  Faktoring należy do szczególnych form obrotu wierzytelnościami. Tego typu transakcje handlowe wykształciły się w praktyce anglosaskich instytucji finansowych i w rozwiniętej już postaci zostały (...)

  Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010
 • 2.10.2011

  Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

  Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Jeśli już VAT się należy, to co do zasady dostawa obiektów i usług budowlanych, a także dostawa gruntu niezabudowanego, a przeznaczonego (...)

  Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010
 • 10.8.2011

  Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymaniu przez sąd zawiadomienia o (...)

  Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej
 • 27.6.2011

  Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę

  W sądzie był już chyba każdy Polak. A jeżeli jeszcze nie był - to jest to tylko kwestią czasu. Jest tak, nie tylko dlatego, że lubimy się procesować, lecz również chociażby z powodu (...)

  Pełnomocnictwo procesowe sprawowane przez zleceniobiorcę
 • 16.6.2011

  Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?

  Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby, na mocy którego inna osoba staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika (...)

  Pełnomocnictwo. Kiedy możemy ustanowić i działać przez pełnomocnika?
 • 8.6.2011

  Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze

  Okres wakacji to bardzo często czas podróżowania samolotami do różnych, najodleglejszych zakątków świata. Popularność podróży lotniczych, wiąże się także z większą możliwością zagubienia (...)

  Zagubienie bądź zniszczenie bagażu przez linie lotnicze
 • 7.6.2011

  Jazda bez biletów się nie opłaca

  Krajowy Rejestr Długów przygotował raport dotyczący Polaków jeżdżących bez biletów. Wynika z niego, że wiele osób nie kasuje biletów (rocznie wystawianych jest ok. 900 000 mandatów). Z tytułu (...)

  Jazda bez biletów się nie opłaca
 • 19.5.2011

  Prawo pierwokupu

  Z prawem pierwokupu mamy do czynienia wtedy, gdy treść jakiegoś aktu prawnego (ustawowe prawo pierwokupu), bądź czynność prawna (umowne prawo pierwokupu) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo (...)

  Prawo pierwokupu
 • 12.5.2011

  Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ora zmianie Kodeksu cywilnego dostosowała polskie ustawodawstwo konsumenckie do standardów Unii Europejskiej, implementując do polskiego porządku (...)

  Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej
 • 22.4.2011

  Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?

  W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją (...)

  Zastaw - co zabezpiecza i jak go ustanowić?
 • 21.3.2011

  Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)

  Na gruncie prawa cywilnego obowiązuje zasada (zupełnie zresztą oczywista), że nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada. Zasada ta oznacza, że nie można przenieść, czy (...)

  Nabycie własności rzeczy od nieuprawnionego do jej rozporządzania (od niewłaściciela)
 • 2.3.2011

  Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć

  Kontrakt menedżerski - to umowa o zarząd przedsiębiorstwem. Zarządca (osoba, której powierzono zarząd) zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia (...)

  Kontrakt menedżerski - Wszystko co musisz wiedzieć
 • 28.2.2011

  Rękojmia a gwarancja

  Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy, bez względu na rodzaj tej rzeczy i niezależnie od tego, czy została na tę rzecz udzielona (...)

  Rękojmia a gwarancja
 • 16.2.2011

  Umowa spedycji

  Spedycja spełnia pomocniczą, ale ważną rolę w przewozie przesyłki. Obejmuje wiele różnych czynności faktycznych i prawnych, które potrzebne są do prawidłowego dokonania przewozu. (...)

  Umowa spedycji
 • 11.2.2011

  Prawo odkupu

  Z prawem odkupu mamy do czynienia w sytuacji, gdy sprzedawca złoży odpowiednie oświadczenie kupującemu. Prawo przewiduje możliwość, by strony umowy sprzedaży wprowadziły do niej postanowienie, (...)

  Prawo odkupu
 • 9.2.2011

  Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości. Jeśli strony nie są jeszcze gotowe do (...)

  Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć
 • 18.8.2010

  Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Z podpisaniem umowy z deweloperem wiążą się zazwyczaj duże wydatki. Jednocześnie należy sobie zdawać sprawę z faktu, iż mamy w takim przypadku do czynienia z profesjonalistą, obeznanym w branży (...)

  Jak zawrzeć umowę z deweloperem?
 • 18.8.2010

  Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Umowa sprzedaży mieszkania jest już ostatnim etapem całej procedury, w toku której zawieranych jest jeszcze \"po drodze\" kilka niezbędnych umów. Warto zatem poznać zasady, na jakich (...)

  Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!
 • 18.8.2010

  Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

  Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu (...)

  Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej
 • 2.7.2010

  Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?

  W prawie cywilnym często spotykamy przepisy, które zawierają terminy dla dokonania określonych czynności. Mogą to być terminy przedawnienia albo terminy zawite. Ich odróżnienie ma ważne znaczenie (...)

  Gdy Twoje prawo wygasło, czyli o tym czym jest termin zawity?
 • 22.6.2010

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

  Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

1

...

3

4

5

6

7

...

9