Archiwum 12 Listopad 2009

 • 12.11.2009

  Internetowe pożyczki często "poza prawem"

  Pożyczka przez telefon, sms czy internet jest szybka, wygodna i "bezproblemowa" - nie znaczy to, że zawsze zgodna z prawem i korzystna dla klienta.

 • 12.11.2009

  Zasiłki chorobowe będą wyższe

  Premie i nagrody będą od dzisiaj wliczane do zasiłku chorobowego. Pracownicy, którzy w ostatnich latach otrzymali zaniżone świadczenie, mogą wystąpić do ZUSu o wyrównanie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

  Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje księgowe na mój temat, o czym mnie nie informuje (prawdopodobnie jest tajnym współpracownikiem (...)

 • Opłaty egzekucyjne

  Komornik żąda ode mnie zaliczek na zapytania urzędów w sprawie dłużnika. Czy urzędy mają prawo żądać opłat od Komornika zważywszy na art.761 KPC, czy też są one zobligowane do udzielenia informacji bezpłatnie? W/w przepis nie przewiduje przecież odpłatnego udzielania informacji, a art.762 (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1478 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2009

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i trybu współdziałania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z właściwymi podmiotami przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa i zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1476 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1475 z 2009

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1474 z 2009

  Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1473 z 2009

  Ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Podatek akcyzowy w odniesieniu do piwa produkowanego na Maderze *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera (COM(2007)0772 — C6-0012/2008 — 2007/0273(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2009

  Systemy wsparcia dla rolników (wsparcie w sektorze bawełny) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, w odniesieniu do systemu wsparcia w sektorze bawełny (COM(2007)0701 — C6-0447/2007 — 2007/0242(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2009

  Zmiany w Protokole dotyczącym wielkości dopuszczalnych połowów oraz rekompensaty finansowej przewidzianych w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2007)0664 — C6-0430/2007 — 2007/0232(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2009

  Środki wykonawcze (zmiana do art. 81 Regulaminu)Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie środków wykonawczych (2008/2027(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2009

  Wykonywanie uprawnień wykonawczych przyznanych KomisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zawarcia przez Parlament Europejski i Komisję porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, zmienionej decyzją 2006/512/WE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  MikrokredytOświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego w sprawie mikrokredytu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7789) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2009

  Biała księga na temat sportuRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie białej księgi na temat sportu (2007/2261(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2009

  Ramy dla działalności lobbystów w instytucjach europejskichRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie określenia ram dla działalności grup interesu (lobbystów) w instytucjach europejskich (2007/2115(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2009

  Zarządzanie głębinowymi zasobami rybnymiRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi (2007/2110(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 38 z 2009

  Stosunki handlowe i gospodarcze ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) (2007/2265(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2009

  Misje obserwacji wyborów UERezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie misji obserwacji wyborów UE: cele, praktyka i przyszłe wyzwania (2007/2217(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Sprostowanie do dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (  Dz.U. L 177 z 30.6.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5667 – ACE/FTQ/FSI/Mecachrome) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5715 – Leisure Park Holdings/Activos Port Aventura) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5691 – Mubadala/Veolia Eau/Azaliya) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 356/08/COL z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie programu zwrotu podatku marynarzom zatrudnionym na pokładach statków pasażerskich zarejestrowanych w Norweskim Rejestrze Statków (NOR) (Norwegia)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniająca załącznik do decyzji 2007/453/WE w odniesieniu do statusu BSE Chile, Kolumbii i Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8590) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1084/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1083/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Sobao Pasiego (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Prawa człowieka na świecie (2007) i polityka Unii Europejskiej w tej dziedzinieRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie rocznego sprawozdania z zakresu sytuacji praw człowieka na świecie w roku 2007 i polityki UE w tej dziedzinie (2007/2274(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1082/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Prosciutto di Norcia (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5573 – Remeha Group/Baxi Holdings) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5555 – Novartis/Ebewe) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Limone Interdonato Messina (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1080/2009 z dnia 11 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 września 2009 r. ustalająca wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiająca niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiająca jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7030) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Transatlantycka Rada GospodarczaRezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej