e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Listopad 2009

 • 25.11.2009

  Odcięcie od internetu tylko za zgodą sądu

  Nie będzie odcinania od internetu bez zgody sądu, operatora sieci komórkowej zmienimy w jeden dzień, a pliki "cookies" będą mogły być instalowane na komputerach tylko za wiedzą i zgodą użytkownika - zakłada przyjęta przez Parlament Europejski nowelizacja przepisów telekomunikacyjnych.

 • 25.11.2009

  Narkotyki na własny użytek "nie zawsze karalne"

  Narkomani, którzy pomogą Policji złapać dilera, nie będą karani za posiadanie nieznacznych ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek - wynika z przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odzież ochronna i robocza

  Pracownik nie otrzymuje należnej mu odzieży ochronnej i roboczej. Swoje czynności zawodowe wykonuje w odzieży prywatnej i za pomocą środków ochrony osobistej, zakupionych z własnych srodków finansowych. Magazyny pracodawcy świecą pustkami.W jaki sposób może pracownik domagać się zwrotu (...)

 • Zmiana decyzji środowiskowej

  W toku postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji środowiskowej zostało wydane postanowienie, na które służy zażalenie. Strony postępowania zażalenia nie wniosły. Jednak po okresie 2 tygodni wyszły na jaw nowe okoliczności, w związku z czym należałoby wydać postanowienie (...)

Artykuły i poradniki

 • Kiedy nie można uzyskać praw ochronnych na znak towarowy?

  Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej można uzyskać prawa ochronne na znak towarowy. Prawa ochronne można uzyskać rejestrując znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z prawa ochronnego nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1525 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonej w Esbjerg dnia 22 sierpnia 2003 r

 • Dziennik Ustaw Poz. 1521 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

 • Dziennik Ustaw Poz. 1519 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1518 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1517 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1516 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1515 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1514 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1513 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1512 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie przydziału broni palnej oraz jej magazynowania i zapewniania właściwego stanu technicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1511 z 2009

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Poz. 952 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2009 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Poz. 951 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 950 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2009 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 949 z 2009

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego

 • Monitor Polski Poz. 948 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Poz. 947 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 października 2009 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 946 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 październiku 2009 r. nr 1130-36-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 945 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 październiku 2009 r. nr 1130-36-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 944 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 październiku 2009 r. nr 1130-35-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 943 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 październiku 2009 r. nr 1130-34-09 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 942 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Poz. 941 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego

 • Monitor Polski Poz. 940 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2009 r. o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej

 • Monitor Polski Poz. 939 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych komisji śledczych

 • Monitor Polski Poz. 938 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Poz. 936 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniem karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 33 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5720 – BayernLB/LBLux) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5699 – Adecco/MPS Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2009

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/127/WE z dnia 21 października 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/42/WE w odniesieniu do maszyn do stosowania pestycydów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2010 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1133/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1090/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 listopada 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1132/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Marroni del Monfenera (ChOG)]

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1131/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Moutarde de Bourgogne (ChOG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5663 – AVIO/SECI-E/JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie weryfikacji autentyczności monet euro oraz postępowania z monetami euro nienadającymi się do obiegu (CON/2009/95)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1130/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady kontroli wykorzystania i przeznaczenia produktów objętych interwencją

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1129/2009 z dnia 24 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1128/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. uchylające niektóre nieaktualne akty prawne Rady w dziedzinie wspólnej polityki rolnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zaleceń dotyczących decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Państwem Watykańskim oraz w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do renegocjowanego układu monetarnego z Republiką San Marino (CON/2009/91)