e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Listopad 2009

 • 5.11.2009

  Rodzice adopcyjni i biologiczni równi wobec prawa

  Rodzice biologiczni oraz ci, którzy adoptowali dziecko, będą posiadali takie same przywileje. Nie będzie już dyskryminacji pracowników w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem. Na dodatkowe zabezpieczenia mogą liczyć również ojcowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Przekazanie samochodu do spółki cywilnej

  W umowie spółki cywilnej zawartej w IX.2009 wspólnik przekazał spółce prawo użytkowania samochodu o wartości 30 tys. zł i został opłacony z tego tytułu PCC. Wyceny dokonano w oparciu o cenę rynkową z XII 2008. Obecnie wspólnik chce oddać pojazd spółce na wyłączność, aby ta mogła (...)

 • Termin zapłaty na fakturze

  Kontrahent wystawił fakturę w dniu 1 listopada 2009 r. (niedziela i święto) z terminem zapłaty 8 listopada 2009 r. (niedziela). Chcemy dokonać wpłaty gotówkowej bezpośrednio na jego konto. Czy musimy dokonać wpłaty w dniu 6 listopada (dzień roboczy - piątek) czy też możemy zapłacić w (...)

 • Sprzedaż auta poleasingowego

  Wykup auta poleasingowego następuje w miesiącu listopadzie bieżącego roku. W tym miesiącu firma stanie się jego właścicielem. Kwota wykupu auta jest to 6400 PLN, ale firma nie ma pieniędzy na wykup auta. Chcemy sprzedać auto osobie prywatnej, która jednocześnie wplaci nam kwotę 6400 zł (...)

 • Zwrot i sprzedaż wywłaszczonej nieruchomości

  Na wniosek spadkobierców, starostwo powiatowe, na podstawie Ustawy z dn. 21.8.1997 o gospodarce nieruchomościami, wydało w dniu 17.09.2009 r. decyzję z klauzulą wykonalności o zwrocie prawa własności nieruchomości gruntowej, za zapłatą zwaloryzowanego odszkodowania. Wniosek dotyczył zwrotu (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 265 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 7 maja 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 6 maja 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8386) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 88017 (MON-88Ø17-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8384) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5535 – Renesas Technology/NEC Electronics) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków TREN/G2/SUB/233-2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2009

  Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (  Dz.U. C 316 z, 28.12.2007, s. 1;  Dz.U. C 134 z 31.5.2008, s. 16;  Dz.U. C 177 z 12.7.2008, s. 9;  Dz.U. C 200 z 6.8.2008, s. 10;  Dz.U. C 331 z 31.12.2008, s. 13;  Dz.U. C 3 z 8.1.2009, s. 10;  Dz.U. C 37 z 14.2.2009, s. 10;  Dz.U. C 64 z 19.3.2009, s. 20;  Dz.U. C 99 z 30.4.2009, s. 7;  Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 28)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 89034 (MON-89Ø34-3), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8383) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec G.E. Skourtis Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Genike Piste Anonyme Hellenike Etaireia Genikon Asfaliseon (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 5 maja 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 października 2009 r. dotycząca udzielenia Francji odstępstwa zgodnie z decyzją 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8041)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 19 z 2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Yeniki Enosi Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Postępowanie likwidacyjne – Decyzja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego wobec Aspis Pronia Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Publikacja zgodnie z art. 14 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 października 2009 r. w sprawie finansowego wkładu Wspólnoty w programy krajowe niektórych państw członkowskich w 2009 r. na rzecz gromadzenia danych, zarządzania danymi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7424)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie zezwolenia na poszukiwanie węglowodorów płynnych i gazowych pod nazwą „Scicli” – Republika Włoska – Region Sycylia – Dyrekcja Regionalna ds. Przemysłu – Wydział Regionalny ds. Przemysłu i Górnictwa – Biuro Regionalne ds. Węglowodorów i Geotermii (U.R.I.G.)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5123) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1046/2009 z dnia 3 listopada 2009 r. ustanawiające zakaz połowów kolenia w wodach WE obszaru ICES IIIa przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1045/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 958/2009 ustalające współczynnik akceptacji dla wydawania pozwoleń na wywóz, odrzucające wnioski o pozwolenie na wywóz i zawieszające składanie wniosków o pozwolenie na wywóz pozakwotowego cukru

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1044/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 274/2009 ustalające limit ilościowy dla wywozu pozakwotowego cukru i pozakwotowej izoglukozy na okres do końca roku gospodarczego 2009/2010

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 95/16/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 1,00 % na dzień 1 listopada 2009 r. – Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1042/2009 z dnia 4 listopada 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5649 – RREEF FUND/ENDESA/UFG/SAGGAS) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Protokół posiedzenia w dniu 4 maja 2009 r.