e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odliczenie ubezpieczenia zdrowotnego

  Prowadzę dzialaność gospodarczą z wybranym liniowym sposobem opodatkowania. Jednocześnie jestem zatrudiony na pełen etat i to jest moje głowne źródło przychodu. Z tego powodu płacę składkę zdrowotną z powodu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jest mi odliczana od pensji. Czy (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg nowej klasyfikacji, czy też równolegle (w zastępstwie) wciąż można stosować klasyfikację PKWIU 2004?

 • Przedawnienie należności z nakazu zapłaty

  Sądowy nakaz zapłaty - data 2004 r. Należność główna 120,00 zł, przysądzone koszty i odsetki - 109,00 zł. W ponagleniu do zapłaty wierzyciel doliczył jeszcze odsetki za zwłokę - 104 zł. Czy odsetki za zwłokę są słuszne? Czy przedawniają się z upływem 3 lat jako świadczenie okresowe?

 • Bankowy tytuł egzekucyjny a przedawnienie

  Było postanowienie sądu rejonowego, które nadało bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności w 2003 r. Wobec braku skuteczności wyegzekwowania należności bank umorzył sprawę , a następnie sprzedał ten dług w 2006 r. firmie X. Firma X dochodzi tej wierzytelności na drodze polubownej. (...)

 • Alimenty od konkubenta

  Od 3 lat mieszkam z konkubentem i prowadzę działalność gospodarczą posiadam dochody on nie pracuje nie ma dochodu ze względu na jego upośledzenie nie jest w stanie podjąć pracy była żona konkubenta wniosła wniosek o podwyższenie alimentów ale nie stać go na płacenie jakichkolwiek alimentów. (...)

 • Kaloryfer a część wspólna

  Wspólnota mieszkaniowa to budynek z 1986r. Lokale stanowią własność prywatną członków wspólnoty. Część właścicieli wymieniła podczas docieplenia budynku kaloryfery we własnych mieszkaniach. Mają oni na to zgody podpisane przez Zarząd, o które występowali pisemnie. We wspólnocie jest (...)

 • Przechowywanie nagrań przez bank

  W ramach prowadzonego przez prokuraturę postępowania przygotowawczego chcę złożyć wniosek dowodowy o zbadanie sporządzanych przez bank nagrań telefonicznych zleceń zawarcia transakcji walutowych składanych w tym banku. Jak długo bank ma obowiązek przechowywać takie nagrania?

 • Zaświadczenie lekarskie a nieobecność świadka

  Otrzymałem wezwanie jako świadek w procesie cywilnym do innego miasta. Jestem jednak chory i mam zwolnienie lekarskie. Czy wystarczy przesłać sądowi kserokopię zwolnienia wraz z prośbą o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej w sądzie łódzkim (moje schorzenie jest przewlekłe). Czy konieczne (...)

 • Publiczność na rozprawie w sprawie karnej

  Sprawa dotyczy upadłości spółdzielni. Oskarżonych jest ponad 20 osób. Sprawa toczy się przed sadem rejonowym. Chciałbym uczestniczyć w tej sprawie jako publiczność. Czy muszę wcześniej pytać o zgodę sad? Pisemnie czy ustnie? Czy muszę być na sali od początku do końca w danym dniu?

 • Zarząd pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej

  Większa część 15-osobowego składu zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej to członkowie związków zawodowych oddelegowani do prac zarządu związku. Statut PKZP nie precyzuje tego tematu. Powyższe wyklucza jednak możliwość sprawowania nadzoru społecznego nad PKZP (jest sprzeczne (...)

 • Zarząd współwłasnością ułamkową

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości czynszowej (23 lokale - tylko mieszkalne). Nie nastąpiło zniesienie współwłasności przez podział rzeczy wspólnej, nie określono umownego sposobu korzystania z niej, nie wyodrębniono żadnego lokalu, czyli jest to współwłasność ułamkowa. Na podstawie (...)

 • Uzupełnienie zażalenia

  Złożyłem zażalenie na postanowienie Sądu. Czy do złożonego w terminie zażalenia na postanowienie Sądu I instancji można dołączyć załącznik poszerzający opis- podstawę prawną uzasadniającą potrzebę uwzględnienia zażalenia. I jeśli tak to czy załącznik taki powinien dołączony (...)

 • Obowiązek wystawienia referencji pracownikowi

  Pracownik wystąpił na piśmie z prośbą o wystawienie opinii (referencji) pisemnej o jego pracy za okres zatrudnienia w firmie. Czy pracodawca ma obowiązek wydać opinię, czy może takiej opinii nie wydawać? Czy regulują to jakieś przepisy lub regulowały?

 • Powód cywilny oskarżycielem posiłkowym

  Rozważam możliwość wystąpienia z powództwem adhezyjnym w procesie karnym. Czy powód cywilny w procesie karnym może równocześnie występować jako oskarżyciel posiłkowy?

 • Zabezpieczenie roszczenia w powództwie adhezyjnym

  Jeśli wystąpię z powództwem cywilnym, zamierzam złożyć wniosek o zabezpieczenie mojego roszczenia na majątku jednego z podejrzanych. Z tego co wiem, na etapie postępowania przygotowawczego decyzję w tej sprawie podejmuje prokurator. Czy możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zabezpieczenie (...)

 • Eksmisja a pozew o wydanie nieruchomości

  Proszę o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy powództwem o eksmisję z gruntu a powództwem z art. 222 §1 i czy sposób wyliczenia wpisu sądowego w obu przypadkach jest różny? Czy unormowania ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych mają pierwszeństwo przez zapisami ustawy kodeks (...)

 • Wykroczenie a uznanie środka karnego za wykonany

  Za wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń zostało mi zatrzymane prawo jazdy na 2 lata. Upłynęło 3/4 kary. Czy mogę wnioskować do sądu o skrócenie kary?

 • Nazwisko dziecka a separacja

  Kobieta jest w separacji z mężem od 4 lat. Od roku toczy się sprawa rozwodowa. Ta kobieta jest w ciąży, ale nie jest to dziecko męża, a innego mężczyzny. Czy w takim wypadku dziecko będzie nosić nazwisko męża? W jaki sposób uniknąć takiej sytuacji i od razu nadać dziecku nazwisko ojca?

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie KPiR, składki zapacone na fundusz społeczny odliczam przy rozliczaniu zaliczek, tj. już od dochodu, zaznaczam, że tylko te nierefundowane. (...)

 • Przysposobienie pełne i jego skutki

  Ojciec nie robił badań stwierdzających ojcostwo, tylko uznał dziecko, a nie widzi problemu, abym przyjął to dziecko (zaadoptował). Chciałem sobie ułożyć z nią życie i żeby nie było już więcej innego faceta w naszej rodzinie. Czy go już nie będą obowiązywać alimenty? Jeżeli przyznają (...)

Artykuły i poradniki

 • Kiedy i jak małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku dochodowego?

  Formularze PIT-37 i PIT-36 przeznaczone są zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Złożenie wspólnego zeznania może przynieść korzyści, (...)

 • Rady pracowników w firmach

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Przepisy nowej ustawy znajdą docelowo zastosowanie do pracodawców (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5478 — IPC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2009

  Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane „Permis Sud Midi”) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5485 — Altor Fund III/Carnegie/Max Matthiessen) — Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Pomoc państwa — Austria — Pomoc państwa C 6/09 (ex N 663/08) — Austriackie linie lotnicze — plan restrukturyzacji — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2009

  Zawiadomienie o wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków nA 2009 r. — Instrument finansowy ochrony ludności — Projekty współpracy dotyczące gotowości i zapobiegania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 9/07 (ex N 608/06), której Hiszpania zamierza udzielić przedsiębiorstwu Industria de Turbo Propulsores (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6011) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2009 z dnia 10 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Kursy walutowe euro