e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Marzec 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podpis faktury VAT przez nieupoważnionego

  W 2000 r. firma wysyła nieupoważnionego pracownika po odbiór faktur. Pracownik jest zatrudniony w spółce córce. Prezes kieruje spółką córką i spółką matką. Sprzedawca odmawia wydania faktur. Po rozmowach z szefem pracownik wysłany po odbiór faktur podpisuje je. Na fakturze nie ma pieczątki (...)

 • Sprzedaż na Allegro z USA

  Zwracam się z pytaniem, ponieważ prowadzę sprzedaż w serwisie Allegro. Zakupione przedmioty wysyłam prosto do kupujących ze Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkam i rozliczam się z podatkow. Wplaty otrzymuje na polskim koncie w banku, ktore zostalo zalozone w tym celu dla mnie przez kolezanke, (...)

 • Podatki od ceny rynkowej

  Osoba prywatna kupiła od spółki z o.o. działkę po okazyjnej cenie. W cenie działki zawarty był podatek VAT. Jeśli urząd skarbowy zakwestionowałby cenę działki jako zaniżoną, kto zobowiązany jest do zapłaty podatków dochodowego i VAT wyliczonego przez urząd skarbowy jako należny od (...)

 • Wypowiedzenie polisy AC

  Kończy się ważność dotychczasowej polisy AC. Chcę zmienić ubezpieczyciela z dotychczasowego na innego. Czy mam obowiązek wypowiedzieć umowę AC dotychczasowemu ubezpieczycielowi ?

 • Podpis prokurenta na wekslu

  Jestem prokurentem spółki z o.o. W imieniu firmy podpisuję weksel in blanco który jest zabezpieczeniem umowy leasingowej. Czy w przypadku niewywiązania się spółki z zobowiązań zawartych w umowie leasingodawca może dochodzić zwrotu pieniędzy ode mnie jako osoby prywatnej w związku ze złożeniem (...)

 • Zmiana wykonawcy w umowie

  Wykonawca, z którym podpisano umowę (styczeń 2009 r.) likwiduje działalność. Powstaje nowy podmiot i wykonawca chce, aby zamawiający wyraził zgodę na zmianę wykonawcy. Nie jestem pewna jak to uczynić. Warunki umowy dostawy pozostają bez zmian. Czy zmianę wykonawcy w umowie np. aneks trójstronny, (...)

 • Data wystawienia faktury a koszt

  Spółka komandytowa prowadzi działalność korzystając z franszyzy od firmy sieciowej. Co miesiąc płaci opłatę franszyzową. Faktura za styczeń za opłatę franszyzową została wystawiona w lutym, a data sprzedaży na fakturze jest styczniowa. Czy faktura ta może być dla spółki kosztem podatkowym (...)

 • Odprawa emerytalna po odprawie rentowej

  Od 1970 r. byłam zatrudniona w jednostce kolejowej PKP. Po 18 latach pracy przeszłam na rentę inwalidzką. Kolej wypłaciła mi odprawę rentową w wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia. Po trzech miesiącach zatrudniłam się w Ośrodku Pomocy Społecznej gdzie pracuję do chwili obecnej. W 2009 (...)

 • Umorzenie postępowania egzkucyjnego

  Zgodnie z art. 823 kpc, postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności (...)

 • Odsetki umowne

  Czym się różnią odsetki umowne od odsetek ustawowych? Rozumiem że ustawowe są określanie w ustawie, a gdzie można uzyskać informację o odsetkach umownych?

 • Opieka nad dzieckiem - niepełny wymiar pracy

  W mojej instytucji pracują osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu). Ile dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje rocznie takiemu pracownikowi?

 • Zachowek a darowizna

  Dwóch braci. Ojciec nie żyje. Mama chce zapisać cały majątek jednemu z braci, ponieważ mieszka w jego pobliżu i stale korzysta z jego pomocy. Drugi brat mieszka w innym mieście. Czy po śmierci mamy drugi brat może podważyć akt darowizny i domagać się zachowku (w jakiej wysokości)? Jeżeli (...)

 • Status świadka w postępowaniu karnym

  Ponad 3 lata temu pośredniczyłam w otrzymaniu kredytu, a także w podpisaniu umowy kredytowej Kredytobiorcami są dwa małżeństwa. Po 2 latach przyszło do mnie do firmy wezwanie z policji, w celu złożenia wyjaśnień. Policjant poinformował mnie, że mam złożyć wyjaśnienia oraz że osoby (...)

 • Dokumentowanie wpłat alimentów

  Jakbym chciał oprócz alimentów dobrowolnie dawać inne pieniążki na dziecko. Jak taką operację rejestrować? Może na druczku "KW" czy coś w tym rodzaju. Żeby był dowód, aby mi nikt nie zarzucił, że nic nie dawałem.

Zmiany w PrawieProjekty Ustaw • Specustawa dotycząca budowy gazoportu

  Czego dotyczy rządowy projekt?Do Sejmu trafił projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Określa on (...)

 • Rząd proponuje zmiany w przetargach publicznych

  Jakie zmiany zaproponował Rząd?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 395 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 394 z 2009

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 393 z 2009

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 392 z 2009

  Protokół z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzony w Londynie dnia 16 maja 2003 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 58 z 2009

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 56 z 2009

  Decyzja nr 844 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielania zezwolenia na poszukiwanie i badanie złóż ropy i gazu — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–10 „Botewo” położonym w obwodach Wraca i Montana, oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielanie zezwolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2009

  Decyzja nr 843 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielania zezwolenia na poszukiwanie i badanie złóż ropy i gazu — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–9 „Mizija” położonym w obwodzie Wraca, oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielanie zezwolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 52 z 2009

  Decyzja nr 842 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie otwarcia procedury udzielania zezwolenia na poszukiwanie i badanie złóż ropy i gazu — podziemnych zasobów naturalnych — zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podziemnych zasobach naturalnych, w bloku 1–5 „Dewetaki” położonym w obwodach Łowecz, Plewen i Gabrowo, oraz w sprawie powiadomienia dotyczącego przewidywanych przetargów na udzielanie zezwolenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 50 z 2009

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do opodatkowania zależnych zakładów ubezpieczeń w Liechtensteinie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2009

  Wykaz organów publicznych lub podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę, o których mowa w art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 2092/91

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiająca indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2032)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lutego 2008 r., 1 marca 2008 r., 1 kwietnia 2008 r., 1 maja 2008 r. i 1 czerwca 2008 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Interpretacji 12 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2009 z dnia 25 marca 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2009 z dnia 25 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Komunikat Komisji w sprawie postępowania z aktywami o obniżonej wartości we wspólnotowym sektorze bankowym